Misstänkt astma, barn ≥ 6 år

 • Tillstånd: Misstänkt astma, barn ≥ 6 år
 • Åtgärd: NO-mätning i diagnostiskt syfte

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Som enskilt diagnostiskt instrument har åtgärden inte förmåga att vare sig påvisa eller utesluta astma.

Kommentar: Kan tillsammans med andra åtgärder vara av värde som en del i astmautredningen.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

NO-mätning i diagnostiskt syfte vid misstänkt astma hos barn.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten till måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid misstänkt astma hos barn har NO-mätning i diagnostiskt syfte

 • ingen statistiskt säkerställd förmåga att utesluta astmadiagnos (I studierna redovisas en spännvidd mellan 0,76–0,94 för sensitivitet, 0,14–0,70 för specificitet och 0,63–0,83 för positivt prediktivt värde.) (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen statistiskt säkerställd förmåga att påvisa astmadiagnos (I studierna redovisas en spännvidd mellan 0,20–0,86 för sensitivitet och 0,89–1,0 för specificitet och 0,37–0,80 för negativt prediktivt värde.) (begränsat vetenskapligt underlag).

För att bekräfta respektive utesluta diagnos är förutsättningen att man har olika gränsvärden för NO. Det finns internationella riktlinjer för vilka gränser av NO som ska tillämpas vid diagnostik, som också baseras på denna strategi, men olika gränser tillämpas i de studier som ingår i den systematiska översiktsartikeln vilket begränsar möjligheten till adekvat utvärdering.

I jämförelse med värdet av andra test för att diagnostisera astma står sig NO-mätning någorlunda, även om en sådan jämförelse inte omfattas av den aktuella sammanställningen. Det är oklart om NO-mätning kan användas för icke-atopiker med misstänkt astma och i så fall, om andra gränsvärden ska tillämpas.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 1 systematisk översikt [1]. Slutsatserna baseras på 594 personer för samtliga effektmått. Mätning av NO (FENO) för att diagnostisera astma jämfördes med konventionell diagnostik, baserad på spirometri med reversibilitetstest, ansträngningstest eller mätning av bronkiell hyperreaktivitet som referensmetod. En av studierna inkluderade även sjukhistoria med försämringstillstånd för att ställa diagnos.

Saknas någon information i studierna?

I en av studierna saknas uppgift om prevalens av atopi.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Harnan. S, Tappenden P, Essat M, al., E. Measurement of exhaled nitric oxide concentration in asthma: NIOX MINO, NIOX VERO and NObreath. Measuring fractional exhaled nitric oxide concentration in asthma: NIOX MINO, NIOX VERO and NObreath: National Institute for Health and Care Excellence (NICE),; 2014.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Diagnostik och utredning