Misstänkt astma, barn

 • Tillstånd: Misstänkt astma, barn
 • Åtgärd: Riktad allergiutredning med blodprov eller pricktest vid misstänkt utlösande allergen

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Vid astma är samtidig allergi vanligt. Detta ökar risken för exacerbationer och behov av sjukhusvård. Åtgärden kan leda till rätt insatser för att minska symtomen.

Kommentar: Allergi kan utvecklas i alla åldrar och allergiutredning kan därför behöva upprepas.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Andelen personer med astma som också är atopiska är stor och allergiutredning med blodprov eller pricktest kan därför ge stöd för att ställa diagnos vid misstänkt astma. Hos sensibiliserade personer med astma kan astmasymtom, åtminstone delvis, utlösas av respektive allergen. Vid allergiutlöst astma kan behandling med allergenspecifik immunoterapi därför vara motiverad, och vid svår okontrollerad astma kan anti-IgE behandling eller laminärt luftflöde övervägas.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten till måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid misstänkt astma

 • uppvisar mellan 43–88 procent av patienterna specifik allergenreaktivitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • innebär förhöjda nivåer av allergenspecifikt IgE viss förhöjd risk för exacerbationer och behov av sjukhusvård (begränsat vetenskapligt underlag).

Utifrån ovanstående dokumentation är slutsatsen att allergidiagnostik är relevant och kan bidra till att minska risken för försämring eller akuta astmagenombrott. I en översiktsartikel från EAACI (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) [1] tar man upp fyra indikationer för allergidiagnostik av barn med astma: stöd för diagnos, påverkan på prognos, karakterisering av sjukdom samt identifiering av faktorer som kan medföra symtom vid exponering.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

En möjlig oönskad effekt är att allergitest kan påvisa sensibilisering som inte alltid är orsak till sjukdomssymtom såsom astma.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår totalt 4 studier [2-5]. Prevalens av allergensensibilisering hos astmatiker undersökts i alla fyra och i tre av studierna har även kliniska utfallsmått följts upp. Slutsatserna baseras på 3 537 personer för prevalens och 1 793 för kliniska utfall.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Eigenmann PA, A-MM, O'B Hourihane J, Lack G, Lau S, Matricardi PM, Muraro A, Namazova Baranova L, Nieto A, Papadopoulos NG, Réthy LA, Roberts G, Rudzeviciene O, Wahn U, Wickman M, Høst A. European Academy of Allergy and Clinical Immunology Section on Pediatrics; European Academy of Allergy and Clinical Immunology-Clemens von Pirquet Foundation. Testing children for allergies: why, how, who and when: an updated statement of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Section on Pediatrics and the EAACI-Clemens von Pirquet Foundation. Pediatr Allergy Immunol 2013; Mar;24 ((2)):195-209.
 2. Hoffmann-Petersen, B, Host, A, Larsen, KT, Bergstein, KR, Thomsen, ML, Braendholt, V, et al. Prevalence of IgE sensitization in Danish children with suspected asthma. Pediatr Allergy Immunol. 2013; 24(8):727-33.
 3. Whitney D. Arroyave, M, Felicia A. Rabito, PhDb, and John C. Carlson, PhD, MDb. The Relationship Between a Specific IgE Level and Asthma Outcomes: Results from the 2005-2006 National Health and Nutrition Examination Survey. J ALLERGY CLIN IMMUNOL: IN PRACTICE. 2013; 1( 5):501-8.
 4. Matsui, EC, Sampson, HA, Bahnson, HT, Gruchalla, RS, Pongracic, JA, Teach, SJ, et al. Allergen-specific IgE as a biomarker of exposure plus sensitization in inner-city adolescents with asthma. Allergy. 2010; 65(11):1414-22.
 5. Wang, J, Visness, CM, Calatroni, A, Gergen, PJ, Mitchell, HE, Sampson, HA. Effect of environmental allergen sensitization on asthma morbidity in inner-city asthmatic children. Clin Exp Allergy. 2009; 39(9):1381-9.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Diagnostik och utredning