Luftvägssymtom, nytillkomna, utan tidigare behandling, vuxna

 • Tillstånd: Luftvägssymtom, nytillkomna, utan tidigare behandling, vuxna
 • Åtgärd: FEV1/FEV6-mätning som screeningverktyg (inledande obstruktivitetsutredning)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden identifierar de individer som behöver vidare utredning med dynamisk spirometri.

Kommentar: Åtgärden kan inte användas för att fastställa diagnos.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

FEV1/FEV6-mätning eller minispirometri har utvecklats som ett snabbt och enkelt screeningverktyg. Fördelen med metoden är att den går betydligt snabbare att utföra än en vanlig dynamisk spirometri. Patienter som uppvisar en lungfunktionsnedsättning vid FEV1/FEV6-mätning bör sedan undersökas med vanlig dynamisk spirometri.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten till måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid nytillkomna luftvägssymtom hos vuxna utan tidigare behandling har FEV1/FEV6-mätning som ett screeningverktyg för fortsatt obstruktivitetsutredning

 • 89–96 procents sensitivitet, 96–98 procents specificitet och ROC-AUC mellan 0,94–0,98 för att påvisa obstruktivitet (starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 1 meta-analys från 2009 [1] som baseras huvudsakligen på kohortstudier på vuxna. Där rapporteras ett mycket bra diagnostiskt värde för obstruktivitet, uppmätt som AUC på 0,97, av FEV1/FEV6. Sensitivitet har rapporterats på 89 procent och specificitet på 98 procent. Olika definitioner för obstruktivitet har angetts i olika studier (FEV1/FVC < 0,7 eller FEV1/FVC < LLN (lower limit of normal)), men inga skillnader i det diagnostiska värdet har rapporterats. Generellt sett verkar det vara något högre cut-off-nivåer som ska användas för FEV1/FEV6 inom området 0,70–0,75. Detta noteras även i studie [2], som har tillkommit efter metaanalysen. I studie [2], där ett negativt prediktivt värde för FEV1/FEV6 på 0,99 vid en cut-off på 0,724 rapporteras, noteras också överdiagnostik av obstruktivitet. Det är 294 individer som är obstruktiva (FEV1/FVC < 0,7) i populationen och 277 identifieras med FEV1/FEV6. Det är 75 individer som inte är obstruktiva som får abnorm FEV1/FEV6.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Jing, JY, Huang, TC, Cui, W, Xu, F, Shen, HH. Should FEV1/FEV6 replace FEV1/FVC ratio to detect airway obstruction? A metaanalysis. Chest. 2009; 135(4):991-8.
 2. Kishi, H, Shibata, Y, Osaka, D, Abe, S, Inoue, S, Tokairin, Y, et al. FEV6 and FEV1/FEV6 in Japanese participants of the community-based annual health check: the Takahata study. Intern Med. 2011; 50(2):87-93.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Diagnostik och utredning