Kronisk luftvägsobstruktion, FEV1 < 60 procent av förväntat värde

 • Tillstånd: Kronisk luftvägsobstruktion, FEV1 < 60 procent av förväntat värde
 • Åtgärd: Diffusionskapacitet (DLCO) för differentialdiagnostik mellan astma och KOL

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en bra förmåga att skilja mellan astma och KOL i ett tidigt skede. Åtgärden kräver specifik utrustning och utbildad personal. Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Kommentar: Kan användas som komplement till spirometri i fördjupad utredning.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Genom att mäta lungornas förmåga att ta upp syre ur inandad luft kan man mäta lungornas diffusionskapacitet, DLCO (carbon monoxide diffusing capacity) eller KCO (DLCO som korrigerats för alveolär volym). Vid KOL observeras en ojämn fördelning mellan ventilerade och perfunderade lungdelar, vilket bidrar till en minskad diffusionsförmåga. Vid astma är diffusionskapaciteten oftast normal men kan vara lätt förhöjd eller endast lätt sänkt. Värdet av att mäta diffusionskapacitet för differentialdiagnostik mellan astma och KOL har utvärderats.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid kronisk luftvägsobstruktion med FEV1 < 60 procent av förväntat värde har mätning av diffusionskapacitet för differentialdiagnostik mellan astma och KOL

 • ett ROC-AUC-värde mellan 0,84–0,94 (DLCO) eller 0,59–0,66 (KCO) (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en sensitivitet på 97 procent och en specificitet på 80 procent (vid DLCO på 89 procent av förväntat värde som cut-off) (begränsat vetenskapligt underlag).

Mätning av diffusionskapacitet är en bra metod för differentialdiagnostik mellan astma och KOL.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Fyra studier där värdet av DLCO har undersökts för att kunna särskilja astma och KOL har identifierats. 1 stor studie [1] har undersökt värdet av DLCO för differentialdiagnostik mellan astma och KOL i ett material på cirka 500 personer. En bra och klinisk relevant förmåga att diskriminera mellan astma och KOL, bedömd som AUC för ROC-kurva > 0,80, har beskrivits för DLCO. AUC för DLCO har varit 0,84 och genom att lägga till information från spirometri samt lungvolymsbestämning kunde man uppnå en ytterligare förbättring av modellens prediktiva värde (AUC 0,93). Det saknas information om sensitivitet samt specificitet för olika cut-off-nivåer. 2 studier [2, 3] har fokuserat på värdet av DLCO för att skilja mellan astma med fixerad obstruktivitet (det vill säga efter bronkdilatation FEV1/FVC < LLN) och KOL hos äldre patienter (medelvärde 65 respektive 70 år). De två studierna är av mindre storlek (mellan 40 och 50 patienter) och har rapporterat ett mera blygsamt värde av KCO i detta sammanhang (AUC på 0,59, respektive 0,66). Ingen konfidensintervall anges i studierna. Ytterligare 1 mindre studie (50 patienter) [4] har fokuserat på värdet av DLCO för att särskilja svår astma och KOL. Studien rapporterar ett mycket god diagnostiskt värde för DLCO (procent av förväntat) med en AUC för ROC på 0,94. Definitionen av svår astma saknas dock i själva artikeln. Det är den enda artikeln som anger sensitivitet och specificitet samt likelihood ratio.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Goedhart, DM, Zanen, P, Lammers, JW. Relevant and redundant lung function parameters in discriminating asthma from COPD. COPD. 2006; 3(1):33-9.
 2. Fabbri, LM, Romagnoli, M, Corbetta, L, Casoni, G, Busljetic, K, Turato, G, et al. Differences in airway inflammation in patients with fixed airflow obstruction due to asthma or chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2003; 167(3):418-24.
 3. Di Lorenzo, G, Mansueto, P, Ditta, V, Esposito-Pellitteri, M, Lo Bianco, C, Leto-Barone, MS, et al. Similarity and differences in elderly patients with fixed airflow obstruction by asthma and by chronic obstructive pulmonary disease. Respir Med. 2008; 102(2):232-8.
 4. Dias, RM, Chacur, FH, Carvalho, SR, Neves, DD. Which functional parameters can help differentiate severe asthma from COPD? Rev Port Pneumol. 2010; 16(2):253-72.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Diagnostik och utredning