Kronisk astma, akut exacerbation, barn ≥ 2 år

 • Tillstånd: Kronisk astma, akut exacerbation, barn ≥ 2 år
 • Åtgärd: Systemisk steroidbehandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad har åtgärden samma effekt på sjukhusinläggningar, läkarbesök och behov av systemiska kortisonkurer som hög dos inhalationssteroid, men har mer systemeffekter.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Systemisk steroidbehandling som korttidsbehandling (1–7 dagar) vid akut exacerbation hos barn med astma.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos barn med kronisk astma och akut exacerbation ger systemisk steroidbehandling jämfört med hög dos inhalationssteroid

 • ingen skillnad i risk för sjukhusinläggningar, oplanerade läkarbesök, extra kurer med systemiskt kortison eller biverkningar (begränsat vetenskapligt underlag).

I granskningen har effekten av hög dos inhalationssteroid ställts mot systemisk steroidbehandling vid akut exacerbation hos barn med kronisk astma.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Sex studier rapporterade om kräkningar som förekom i samma omfattning i båda behandlingsgrupperna. Inga andra rapporterade biverkningar kunde läggas ihop i en metaanalys.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av steroidbehandling vid akut exacerbation hos barn med astma har utvärderats i 1 systematisk översikt innehållande 8 randomiserade kontrollerade studier [1]. Slutsatserna baseras på 797 personer för sjukhusinläggningar, 149 personer för oplanerade läkarbesök och 281 personer för extra kur med systemiska steroider och 732 personer för biverkningar.

I studierna har effekten av korttidsbehandling med systemiska steroider jämförts med inhalationssteroider vid akut exacerbation hos barn med måttlig till svår kronisk astma.

Saknas någon information i studierna?

Större upprepade studier saknas. Barn under 2 år ingår inte i den systematiska översikten. De har ingen eller mycket liten effekt av steroider.

Hälsoekonomisk bedömning

Behandling med en hög dos inhalationssteroid bedöms vara kostnadseffektiv, det vill säga innebära högst en måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår, jämfört med systemisk steroidbehandling (skattning).

Referenser

 1. Beckhaus, AA, Riutort, MC, Castro-Rodriguez, JA. Inhaled versus systemic corticosteroids for acute asthma in children. A systematic review. Pediatr Pulmonol. 2014; 49(4):326-34.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma