KOL

 • Tillstånd: KOL
 • Åtgärd: Dynamisk spirometri med reversibilitetstest för att förutsäga behandlingseffekt av bronkdilaterare

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en bristande förmåga att förutsäga behandlingseffekt med bronkdilaterare hos patienter med diagnostiserad KOL.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Dynamisk spirometri med reversibilitetstest för att förutsäga behandlingseffekt av bronkdilaterande läkemedel hos patienter med KOL.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL kan dynamisk spirometri med reversibilitetstest

 • inte förutsäga utfallet av underhållsbehandling med bronkdilaterande läkemedel med avseende på lungfunktionsnedsättning över tid, hälsorelaterad livskvalitet (SGRQ), vid-behovsmedicinering eller exacerbationer (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Nyttan av reversibilitetstest vid ställningstagande till behandling har utvärderats i 3 studier. 2 av studierna ingår i 1 systematisk översikt [1, 2]. Slutsatserna baseras på cirka 7 400 personer. I studierna testades reversibiliteten vid studiestart och utifrån resultatet delades deltagarna in i grupper och sattes in på underhållsbehandling (formoterol, ipratropium, tiotropium eller teofyllin). Uppföljning genomfördes med regelbundna spirometrier under studietiden. I samtliga studier redovisas att reversibilitetstest med spirometri inte förutsade utfallet av underhållsbehandling avseende lungfunktionsnedsättning över tid samt hälsorelaterad livskvalitet (SGRQ) eller exacerbationer.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Hanania, NA, Sharafkhaneh, A, Celli, B, Decramer, M, Lystig, T, Kesten, S, et al. Acute bronchodilator responsiveness and health outcomes in COPD patients in the UPLIFT trial. Respir Res. 2011; 12:6.
 2. Muir, JF, Benhamou, D, Cuvelier, A, Le Gros, V, Overend, T, Till, D, et al. FEV1 reversibility does not adequately predict effect of formoterol via Aerolizer in chronic obstructive pulmonary disease. Int J Clin Pract. 2004; 58(5):457-64.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Uppföljning och symtombedömning vid KOL