KOL

 • Tillstånd: KOL
 • Åtgärd: Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret CCQ

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en god förmåga att bedöma aktuellt sjukdomstillstånd och framtida risk för exacerbation.

Kommentar: Det finns ett annat frågeformulär (CAT) som är mer användarvänligt och som kan användas för att gradera KOL enligt GOLD-standard. CCQ-formuläret är något mer omfattande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid uppföljning av patienter med KOL kan validerade frågeformulär användas för bedömning av hälsostatus och symtom. CCQ (clinical COPD questionnaire) är ett livskvalitetsformulär med tio frågor som mäter patientens upplevelse av hur sjukdomen påverkar tillvaron.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL kan bedömning av hälsostatus med frågeformuläret CCQ användas för att

 • förbättra bedömningen av patientens funktionsförmåga (begränsat vetenskapligt underlag)
 • bedöma framtida risk för exacerbation och tillfrisknande efter en exacerbation (begränsat vetenskapligt underlag)
 • förutsäga ökad mortalitetsrisk (begränsat vetenskapligt underlag)
 • bedöma effekterna av rehabiliteringsprogram (begränsat vetenskapligt underlag).

Både vid exacerbation och efter exacerbationer korrelerar CCQ och CAT med varandra, oberoende av exacerbationens svårighetsgrad.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Användbarheten av frågeformuläret CCQ vid uppföljning och bedömning av KOL har utvärderats i 1 systematisk översikt och 5 observationsstudier [1-6]. I översiken utvärderades instrumentet avseende användbarhet och förmåga att förbättra konsultationerna inom primärvården. I observationsstudierna utvärderades förmågan att bedöma effekter av genomgångna rehabiliteringsprogram, bedömning av exacerbationer och prediktion av mortalitet.

Slutsatserna baseras på 1 systematisk översikt avseende den kliniska användbarheten, 586 personer för bedömning av exacerbationer, 318 personer för bedömning av effekter av rehabiliteringsprogram och 970 personer för mortalitet.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas randomiserade studier som undersöker om tillgången till denna symtomskala (CCQ) vid läkarbesök förändrar och förbättrar patientens symtombehandling och leder till en bättre exacerbationsförebyggande behandling på sikt.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Kocks, JW, Asijee, GM, Tsiligianni, IG, Kerstjens, HA, van der Molen, T. Functional status measurement in COPD: a review of available methods and their feasibility in primary care. Prim Care Respir J. 2011; 20(3):269-75.
 2. Blanco-Aparicio, M, Vazquez, I, Pita-Fernandez, S, Pertega-Diaz, S, Verea-Hernando, H. Utility of brief questionnaires of health-related quality of life (Airways Questionnaire 20 and Clinical COPD Questionnaire) to predict exacerbations in patients with asthma and COPD. Health Qual Life Outcomes. 2013; 11:85.
 3. Miravitlles, M, Garcia-Sidro, P, Fernandez-Nistal, A, Buendia, MJ, Espinosa de los Monteros, MJ, Molina, J. Course of COPD assessment test (CAT) and clinical COPD questionnaire (CCQ) scores during recovery from exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Health Qual Life Outcomes. 2013; 11:147.
 4. Dodd, JW, Hogg, L, Nolan, J, Jefford, H, Grant, A, Lord, VM, et al. The COPD assessment test (CAT): response to pulmonary rehabilitation. A multicentre, prospective study. Thorax. 2011; 66(5):425-9.
 5. Kon, SS, Dilaver, D, Mittal, M, Nolan, CM, Clark, AL, Canavan, JL, et al. The Clinical COPD Questionnaire: response to pulmonary rehabilitation and minimal clinically important difference. Thorax. 2013.
 6. Sundh, J, Janson, C, Lisspers, K, Montgomery, S, Stallberg, B. Clinical COPD Questionnaire score (CCQ) and mortality. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2012; 7:833-42.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Uppföljning och symtombedömning vid KOL