KOL

 • Tillstånd: KOL
 • Åtgärd: Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret mMRC

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en god förmåga att bedöma dyspné.

Kommentar: Åtgärden är ett komplement till frågeformuläret CAT.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid uppföljning av patienter med KOL kan validerade frågeformulär användas för bedömning av hälsostatus och symtom. Formuläret mMRC (modified medical research council dyspnea scale) är en femgradig skala som mäter graden av dyspné (andnöd).

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL kan bedömning av dyspné, och därigenom i viss mån hälsostatus, med frågeformuläret mMRC användas för att

 • förbättra bedömningen av patientens funktionsförmåga (begränsat vetenskapligt underlag)
 • utvärdera effekterna av rehabiliteringsprogram (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Användbarheten av frågeformuläret mMRC vid uppföljning och bedömning av KOL har utvärderats i 1 systematisk översikt och 2 observationsstudier [1-3]. I översiken utvärderades flera instrument avseende deras användbarhet i primärvården. I de 2 observationsstudierna utvärderades förmågan att bedöma effekterna av genomgångna rehabiliteringsprogram. Slutsatserna baseras på 1 systematisk översikt avseende den kliniska användbarheten, 444 personer för förbättrad konsultation och 391 personer för bedömning av effekter av rehabiliteringsprogram.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Kocks, JW, Asijee, GM, Tsiligianni, IG, Kerstjens, HA, van der Molen, T. Functional status measurement in COPD: a review of available methods and their feasibility in primary care. Prim Care Respir J. 2011; 20(3):269-75.
 2. Dodd, JW, Hogg, L, Nolan, J, Jefford, H, Grant, A, Lord, VM, et al. The COPD assessment test (CAT): response to pulmonary rehabilitation. A multicentre, prospective study. Thorax. 2011; 66(5):425-9.
 3. Kon, SS, Dilaver, D, Mittal, M, Nolan, CM, Clark, AL, Canavan, JL, et al. The Clinical COPD Questionnaire: response to pulmonary rehabilitation and minimal clinically important difference. Thorax. 2013.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Uppföljning och symtombedömning vid KOL