KOL

 • Tillstånd: KOL
 • Åtgärd: Osteoporosutredning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Det finns en stor sannolikhet för samsjuklighet och det är viktigt med en korrekt handläggning. Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Osteoporos (benskörhet) som underliggande orsak till frakturer är ett stort problem. Diagnosen, som ökar med åldern, kan ställas med bentäthetsmätning (DXA-mätning). Låg bentäthet ökar risken för frakturer. I tidigare riktlinjer från Socialstyrelsen rekommenderas att FRAX (instrument för beräkning av frakturrisk) används vid bedömning av vilka som ska utredas och behandlas för osteoporos.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid KOL är risken för osteoporos ökad jämfört med friska åldersmatchade kontroller (begränsat vetenskapligt underlag).

Kommentar: Risken för osteoporos är högre hos kvinnor än hos män.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Slutsatserna avseende prevalensen av osteoporos hos patienter med KOL baseras på 1 systematisk översikt [1] med 13 studier (tvärsnitts-, kohort och interventionsstudier) med totalt 775 KOL-patienter. I 4 av de ingående studierna jämfördes osteoporosförekomsten hos 255 KOL-patienter med friska åldersmatchade individer.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta till-stånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Graat-Verboom, L, Wouters, EF, Smeenk, FW, Borne, BE, Lunde, R, Spruit, MA. Current status of research on osteoporosis in COPD: a systematic review. European Respiratory Journal; 2009. p. 209-18.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Uppföljning och symtombedömning vid KOL