KOL

 • Tillstånd: KOL
 • Åtgärd: Skriftlig behandlingsplan

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till ökad kunskap om egenvård samt en tidigare upptäckt och behandling av exacerbationer.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Exacerbationer är starkt förknippade med svårighetsgrad vid KOL och en stor faktor till försämring i lungfunktion och funktionell förmåga. De resulterar även i en ökad sjukvårdskonsumtion och försämrad hälsorelaterad livskvalitet. Oftast kan de hanteras genom en tidig upptäckt och tidig reaktion med insättande av läkemedel som perorala steroider eller antibiotika samt en ökning av beta-2-stimulerare. Att använda behandlingsplaner är att uppmuntra till tidig intervention av exacerbationerna.

Hur allvarligt är tillståndet?.

Tillståndet har en måttlig till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL ger förskrivning av en egenvårds- eller behandlingsplan utöver sedvanlig vård

 • ingen ökad livskvalitet (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en tidigare upptäckt och behandling av exacerbationer (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • förbättrad kunskap i egenvård (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Effekt av behandlingsplaner visade ingen statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna på antal sjukbesök (akut- och sjukhusvistelser) vilket kan bero på att interventionsgruppen som fått behandlingsplan har instruerats att söka vård tidigare vid symtom. Inom interventionsgrupperna påvisas en minskning av sjukvård. En signifikant lägre frekvens av att tillkalla ambulans ses i interventionsgruppen (1,70, konfidensintervall 0,17–3,23) [1].

Effekten av behandlingsplaner tillsammans med sjuksköterskans egenvårdsundervisning är av klinisk betydelse eftersom tidigare symtomupptäckt med reaktion på snabbare behandling har positiv påverkan på patientens funktion i det dagliga livet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter. Resultatet visade ingen ökning av mortaliteten när behandlingsplaner tillsammans med sjuksköterskans egenvårdsundervisning användes (ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna, odds ratio 1,66, konfidensintervall 0,73–3,79) [1].

Vilka studier ingår i granskningen?

Nyttan av behandlingsplan har utvärderats i 1 systematisk översikt och 2 randomiserade kontrollerade studier [1-3]. Slutsatserna baseras på 767 personer för livskvalitet, 933 personer för exacerbationer och sjukbesök samt 767 personer för kunskap i egenvård.

Interventionsgrupperna har fått något skilda behandlingar med olika innehåll i egenvårdsundervisningen, längd på program, utseende på behandlingsplan och uppföljningstid. Sammanfattningsvis har de, av specialistutbildad sjuksköterska, fått skriftliga behandlingsplaner samt egenvårdsundervisning i exacerbationshantering med läkemedel; inhalationsteknik; träning; kostråd; rökstopp och stresshantering av olika grad. Kontrollgrupperna har fått traditionell vård med egenvårdsundervisning men utan skriftliga behandlingsplaner alternativt enbart traditionell vård.

En uppdaterad litteratursökning har gjorts 2015-02-25. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade. Den nya litteraturen är tillagd i referenslistan [4].

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Walters, JA, Turnock, AC, Walters, EH, Wood-Baker, R. Action plans with limited patient education only for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (5):CD005074.
 2. Sedeno, MF, Nault, D, Hamd, DH, Bourbeau, J. A self-management education program including an action plan for acute COPD exacerbations. COPD. 2009; 6(5):352-8.
 3. Trappenburg, JC, Monninkhof, EM, Bourbeau, J, Troosters, T, Schrijvers, AJ, Verheij, TJ, et al. Effect of an action plan with ongoing support by a case manager on exacerbation-related outcome in patients with COPD: a multicentre randomised controlled trial. Thorax. 2011; 66(11):977-84.
 4. Choi, JY, Chung, H-IC, Han, G. Patient outcomes according to COPD action plan adherence. Journal of Clinical Nursing. 2014; 23(5/6):883-91.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Omvårdnad och rehabilitering vid KOL