KOL, verifierad D-vitaminbrist

 • Tillstånd: KOL, verifierad D-vitaminbrist
 • Åtgärd: D-vitamin i syfte att behandla KOL

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en viss exacerbationsförebyggande effekt men underlaget är begränsat och baseras enbart på subgruppsanalyser.

Kommentar: D-vitaminbrist bör ofta behandlas av andra skäl.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Patienter med KOL har inte sällan D-vitaminbrist vilket innebär en ökad risk för infektioner och möjligen akuta exacerbationer. Det är dock inte klarlagt om behandling med D-vitamin minskar risken för exacerbationer vid KOL. I underlaget utvärderas behandling med vitamin D vid KOL och verifierad D-vitaminbrist.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL med verifierad D-vitaminbrist (< 50 nmol/l) medför behandling med D-vitamin jämfört med placebo

 • en minskad risk för exacerbationer (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av D-vitaminbehandling på andra KOL-relaterade effektmått som mortalitet, livskvalitet, tid till hospitalisering, perifer och respiratorisk muskelstyrka samt maximal fysisk kapacitet (otillräckligt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

I studien av Lehouck och medförfattare upptäcktes fyra fall av lindrig och asymtomatisk hypercalcemi i interventionsgruppen. Behandlingen fortsatte och vid uppföljning normaliserades proverna.

I studien av Martineu och medförfattare rapporterades 54 allvarliga biverkningar hos 40 deltagare (17 procent) hos totalt 240 deltagare (30 i interventionsgrupp och 24 i kontrollgrupp). Åtta deltagare avled under studien (6 i intervention och 2 i kontroll). Ingen av de allvarliga biverkningarna bedömdes vara relaterade till studiemedicinen.

Vilka studier ingår i granskningen?

Inga systematiska översikter har identifierats. I granskningen ingår 3 randomiserade kontrollerade studier varav två studier baseras på samma material [1-3]. Slutsatserna baseras på 422 personer för exacerbationsfrekvens, tid till första exacerbation och lungfunktion, 182 personer för tid till andra exacerbation, hospitalisering och mortalitet, 50 personer för respiratorisk styrka och fysisk kapacitet.

I en studie erhöll interventionsgruppen 100 000 IE D-vitamin peroralt var fjärde vecka under ett år. Kontrollgruppen erhöll under samma period placebo var fjärde vecka [2]. I en post hoc subgruppanalys av denna studie erhöll interventionsgruppen 100 000 IE D-vitamin under ett år tillsammans med samtidig rehabilitering under tre månader. Kontrollgruppen erhöll under samma period placebo med samtidigt rehabilitering under tre månader [1]. Post hoc subgruppsanalyser utfördes i båda studierna för patienter och kontroller med brist på D-vitamin vid inklusion i studien.

I den senaste studien erhöll interventionsgruppen 120 000 IE D-vitamin peroralt var åttonde vecka under ett år. Kontrollgruppen erhöll under samma period placebo var åttonde vecka [3]. En förplanerad subgruppsanalys utfördes på deltagare med låga nivåer av 25-hydroxyvitamin D (< 50 nmol/l vid baseline (n = 148).

Saknas någon information i studierna?

Det saknas stora konklusiva studier som specifikt har undersökt KOL-patienter med verifierad D-vitaminbrist.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Hornikx, M, Remoortel, H, Lehouck, A, Mathieu, C, Maes, K, Gayan-Ramirez, G. Vitamin D supplementation during rehabilitation in COPD: a secondary analysis of a randomized trial. Respiratory research; 2012. p. 84.
 2. Lehouck, A, Mathieu, C, Carremans, C, Baeke, F, Verhaegen, J, Van Eldere, J, et al. High doses of vitamin D to reduce exacerbations in chronic obstructive pulmonary disease: a randomized trial. Ann Intern Med. 2012; 156(2):105-14.
 3. Martineau, AR, James, WY, Hooper, RL, Barnes, NC, Jolliffe, DA, Greiller, CL, et al. Vitamin D3 supplementation in patients with chronic obstructive pulmonary disease (ViDiCO): a multicentre, double-blind, randomised controlled trial. The lancet Respiratory medicine. 2015; 3(2):120-30.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL