KOL, upprepade exacerbationer trots behandling med långverkande bronkdilaterare

 • Tillstånd: KOL, upprepade exacerbationer trots behandling med långverkande beta-2-stimulerare
 • Åtgärd: Behandling med inhalationssteroid i kombination med långverkande beta-2-stimulerare

Innehåll


Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden har en positiv effekt på exacerbationer som överväger den ökade risken för pneumoni. Åtgärden har en låg till måttlig kostnad per effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Exacerbationer vid KOL är en betydande del av sjukdomens longitudinella utveckling. De medför en svår belastning för patienterna med stor påverkan på livskvaliteten, något som kvarstår under många månader efter varje exacerbation. Exacerbationerna påverkar även graden av lungfunktionsbortfall, och dödligheten efter en exacerbation är mycket hög.

En möjlig behandlingsstrategi vid KOL är att ge en kombination av en inflammationshämmande inhalationssteroid och en långverkande bronkdilaterande behandling. Åtgärden begränsas till kombinationen inhalerad steroid och långverkande beta-2-agonist eftersom det inte finns några studier av kombinationen inhalerad steroid och antikolinergika. Kombinationsbehandlingen i de inkluderade studierna är, i de flesta fall, lagd till övrig given farmakologisk terapi.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL med upprepade exacerbationer trots behandling med långverkande bronkdilaterare ger behandling med inhalationssteroid i kombination med långverkande beta-2-stimulerare jämfört med enbart långverkande beta-2-stimulerare

 • en förebyggande effekt på exacerbationer (måttligt starkt till starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen skillnad i dödlighet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ökad risk för pneumoni (starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Underhållsbehandling med inhalationssteroider innebär ökad risk för pneumoni. Denna risk är möjligen lätt ökad för budesonid. Risken för pneumoni är signifikant större vid behandling med flutikason än vid behandling med budesonid (OR 1,86 (konfidensintervall: 1,04–3,34)). Risken för pneumoni vid behandling med beklometason är ökad men det saknas underlag för jämförelser med andra inhalationssteroider.

Det finns indikationer på att behandling med inhalationssteroider ökar risken för frakturer (endast visat för flutikasonfuroat).

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 4 studier [1-4]; 2 systematiska översikter (varav 1 enbart utvärderar risk för pneumonier) och 2 randomiserade kontrollerade studier. Slutsatserna baseras på 9 921 patienter för exacerbationer, 10 681 patienter för dödlighet och 11 076 patienter för pneumonier i den systematiska översikten för effekt. I den randomiserade kontrollerade studien som utvärderar beklometason i kombination med formoterol baseras slutsatserna på 1 186 patienter. Utvärdering av flutikasonfuroat i kombination med vilanterol baseras på 3 255 patienter.

Studier av pneumonirisk baseras på 11 076 patienter i en systematisk översikt. Pneumonirisk för budesonid och flutikasonpropionat analyseras separat i en systematisk översikt och baseras på 22 388 patienter, 7 011 för budesonid och 15 377 patienter för flutikasonpropionat.

Studier av frakturrisk finns endast för flutikasonfuroat och baseras på 3 255 patienter.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas studier av tilläggseffekt av inhalationssteroider till långverkande antikolinergika.

Hälsoekonomisk bedömning

Behandling med inhalationssteroid i kombination med långverkande beta-2-stimulerare är förknippad med en låg till måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med enbart långverkande bronkdilaterare (viss evidens).

Referenser

 1. Dransfield, MT, Bourbeau, J, Jones, PW, Hanania, NA, Mahler, DA, Vestbo, J, et al. Once-daily inhaled fluticasone furoate and vilanterol versus vilanterol only for prevention of exacerbations of COPD: two replicate double-blind, parallel-group, randomised controlled trials. The lancet Respiratory medicine. 2013; 1(3):210-23.
 2. Kew, KM, Seniukovich, A. Inhaled steroids and risk of pneumonia for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 3:CD010115.
 3. Nannini, LJ, Lasserson, TJ, Poole, P. Combined corticosteroid and long-acting beta(2)-agonist in one inhaler versus long-acting beta(2)-agonists for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 9:CD006829.
 4. Wedzicha, JA, Singh, D, Vestbo, J, Paggiaro, PL, Jones, PW, Bonnet-Gonod, F, et al. Extrafine beclomethasone/formoterol in severe COPD patients with history of exacerbations. Respir Med. 2014; 108(8):1153-62.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL