KOL, upprepade exacerbationer, utan behandling med långverkande bronkdilaterare

 • Tillstånd: KOL, upprepade exacerbationer, utan behandling med långverkande bronkdilaterare
 • Åtgärd: Behandling med enbart inhalationssteroid

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden ger en liten minskning av exacerbationer. Åtgärden har sämre effekt än om inhalationssteroidbehandling ges i kombination med långverkande bronkdilaterare.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

KOL orsakas oftast av tobaksrökning. Vid KOL föreligger en inflammation i luftvägarna, som vanligen ger symtom som andnöd, hosta och slem samt exacerbationer. Behandlingen vid KOL fokuseras på att motverka inflammationen med inhalationskortison och vidga luftrören vid luftrörsvidgande inhalationer, med målsättning att minska symtom och förebygga risken för exacerbationer.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL med upprepade exacerbationer ger behandling med inhalationssteroid (som inte ges i kombination med antikolinergika eller beta-2-stimulerare) jämfört med placebo

 • ingen effekt på den årliga lungfunktionssänkningen, mätt som FEV1 efter bronkdilatation (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en liten minskning av antalet exacerbationer (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en liten effekt på livskvalitet mätt med SGRQ (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Subgruppsanalys visade att effekten av inhalationssteroid i hög dos (motsvarande > 1 000 (µg Beclometasone dipropionate (BDP) per dygn) inte gav bättre effekt på den årliga minskningen i FEV1 än lägre doser. Vidare visade metaregressionsanalys [1] att inhalationssteroiders effekt på antalet exacerbationer inte är relaterad till lungfunktionsnivå.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Biverkningar, framför allt i form svampinfektion i svalg och ökad risk för pneumonier, förekommer.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av behandling med inhalationssteroid hos personer med KOL som har upprepade exacerbationer har utvärderats i 65 randomiserade kontrollerade studier som är sammanfattade i 2 systematiska översikter [1, 2]. Slutsatserna baseras på 2 333 personer för effektmåttet årlig minskning i lungfunktion, 10 750 personer för exacerbationsfrekvens och 2 507 personer för livskvalitet. Interventionsgrupperna har behandlats med inhalationssteroider och jämförts med placebo.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information om huruvida aktiv rökning påverkar resultaten samt om det finns könsskillnader; de flesta studier har framför allt inkluderat män. Det går ej heller att utröna om det finns en skillnad i effekt mellan olika inhalationssteroider. Endast i en av översikterna [1] görs en bedömning av huruvida patientens FEV1-värde är av betydelse för utfallet.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Agarwal, R, Aggarwal, AN, Gupta, D, Jindal, SK. Inhaled corticosteroids vs placebo for preventing COPD exacerbations: a systematic review and metaregression of randomized controlled trials. Chest. 2010; 137(2):318-25.
 2. Yang, IA, Clarke, MS, Sim, EH, Fong, KM. Inhaled corticosteroids for stable chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 7:CD002991.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL