KOL, upprepade exacerbationer

 • Tillstånd: KOL, upprepade exacerbationer
 • Åtgärd: Behandling med N-acetylcystein (NAC)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden har en liten effekt på exacerbationer.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakas oftast av tobaksrökning. Vid KOL föreligger en inflammation i luftvägarna, som vanligen ger symtom som andnöd, hosta och slem samt exacerbationer. Behandlingen vid KOL fokuseras på att minska symtom och förebygga risken för exacerbationer genom att motverka inflammation med inhalationssteroid samt vidga luftrören med luftrörsvidgande inhalationsmediciner. En annan behandling som använts är så kallade slemlösande läkemedel, mukolytika, där N-acetylcystein (NAC) är den som oftast används.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL med upprepade exacerbationer ger behandling med NAC jämfört med placebo

 • en liten minskning av antalet exacerbationer (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av NAC på hälsorelaterad livskvalitet vid KOL med upprepade exacerbationer.

Subgruppsanalyser visar att effekten av de aktiva läkemedlen (mukolytika) är mindre i senare studier än i tidigare studier, OR för att undvika exacerbationer under studieperioden var 2,34 (konfidensintervall 1,97–2,79) före 1990; 1,91 (1,50–2,44) mellan 1990–2000 och 1,24 (1,01–1,54) efter 2000.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär ingen signifikant ökning av biverkningar eller risk för förtida död.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av NAC har utvärderats i 1 systematisk översikt innehållande 22 randomiserade kontrollerade studier med jämförelser mellan mukolytika och placebo [1] samt ytterligare 1 randomiserad kontrollerad studie [2]. I 14 av studierna i översikten jämfördes NAC med placebo. Slutsatserna baseras på 3 200 personer för effektmåttet exacerbationsfrekvens och 1 317 personer för effektmåttet livskvalitet. Subgruppsanalyser utifrån det decennium som studierna genomfördes visar att den positiva effekten av mukolytika synes minska i senare studier.

Saknas någon information i studierna?

Svårt att erhålla fullständig information om antalet av patienter med samtidig behandling med inhalationssteroid och med vilken dos. Konklusiva studier av symtom och hälsorelaterad livskvalitet saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Poole, P, Black, PN, Cates, CJ. Mucolytic agents for chronic bronchitis or chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 8:CD001287.
 2. Zheng, JP, Wen, FQ, Bai, CX, Wan, HY, Kang, J, Chen, P, et al. Twice daily N-acetylcysteine 600 mg for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (PANTHEON): a randomised, double-blind placebo-controlled trial. The lancet Respiratory medicine. 2014; 2(3):187-94.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL