KOL, symtomgivande

 • Tillstånd: KOL, symtomgivande
 • Åtgärd: Långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har positiva effekter på livskvalitet, dyspné och exacerbationer samt en måttlig kostnad per effekt vid ett tillstånd med en måttlig svårighetsgrad.

Kommentar: Rekommendationerna är gjorda per läkemedelsgrupp men preparaten har studerats i olika stor utsträckning. På gruppnivå har antikolinergika bättre effekt på exacerbationer medan långverkande beta-2-stimulerare (med 24 timmars duration) har bättre effekt på dyspné och livskvalitet, men det är viktigt att utvärdera effekten av läkemedel på individnivå.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid KOL ges bronkdilaterande behandling i första hand för att lindra dyspné, förbättra livskvalitet och öka fysisk prestationsförmåga. Vanligtvis påbörjas behandlingen med antingen långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-stimulerare och, om effekten inte är tillfredställande, ges en kombination av dessa två preparattyper. Indakaterol och olodaterol är långverkande beta-2-stimulerare som doseras en gång per dygn (24 timmars duration), dessa har utvärderats hos personer med symtomgivande KOL.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid symtomgivande KOL ger behandling med långverkande beta-2-stimulerare (med 24 timmars duration) jämfört med placebo

 • förbättring av hälsorelaterad livskvalitet (måttligt starkt till starkt vetenskapligt underlag)
 • minskad dyspné med indakaterol (starkt vetenskapligt underlag), ingen effekt på dyspné med olodaterol (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • minskat antal exacerbationer med indakaterol (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på mortalitet (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • förbättring av lungfunktion, mätt som FEV1 (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen ökad risk för allvarliga biverkningar (starkt vetenskapligt underlag).

Åtgärden inkluderar två olika beta-stimulerare med 24 timmars duration (indakaterol, olodaterol) av vilka indakaterol har en mer omfattande dokumentation än olodaterol. Dokumentationen för de olika utfallsvariablerna kan skilja sig något mellan preparaten varför styrkan i det vetenskapliga underlaget kan variera mellan preparaten från måttligt starkt till starkt vetenskapligt underlag. För olodaterol har effekten på exacerbationer vid KOL inte studerats.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Inga allvarliga biverkningar relaterade till behandlingen noterades.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av indakaterol grundas på 1 systematisk översikt som baseras på 10 randomiserade, placebokontrollerade kliniska studier av indakaterol hos personer med medelsvår och svår KOL [1]. Indakaterol har getts i doserna 75, 150, 300 eller 600 mg en gång dagligen. Slutsatserna baseras på 4 956 personer för livskvalitet, 5 001 personser för lungfunktion, 4 722 för dyspné, 4 807 personer för exacerbationer, 5 478 för mortalitet och 5 849 personer för biverkningar.

Effekten av olodaterol grundas på 2 randomiserade kontrollerade, dubbel blinda, double dummy, multicenterstudier i vilka olodaterol jämförs med placebo vid medelsvår och svår KOL [2]. Olodaterol har getts i doserna 5 eller 10 mg en gång dagligen. Slutsatserna baseras på 1 625 personer för livskvalitet, 1 777 personer för lungfunktion, 1 690 för dyspné och 1 838 personer för biverkningar.

Saknas någon information i studierna?

För olodaterol saknas det studier som utvärderar effekten på exacerbationer och mortalitet.

Hälsoekonomisk bedömning

För patienter med symtomgivande KOL medför långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration en måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med placebo (skattning).

Referenser

 1. Geake, JB, Dabscheck, EJ, Wood-Baker, R, Cates, CJ. Indacaterol, a once-daily beta2-agonist, versus twice-daily beta(2)-agonists or placebo for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 1:CD010139.
 2. Koch, A, Pizzichini, E, Hamilton, A, Hart, L, Korducki, L, De Salvo, MC, et al. Lung function efficacy and symptomatic benefit of olodaterol once daily delivered via Respimat(R) versus placebo and formoterol twice daily in patients with GOLD 2-4 COPD: results from two replicate 48-week studies. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014; 9:697-714.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL