KOL, symtomgivande

 • Tillstånd: KOL, symtomgivande
 • Åtgärd: Antikolinergika

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har positiva effekter på exacerbationer, livskvalitet och dyspné samt en måttlig kostnad per effekt vid ett tillstånd med en måttlig svårighetsgrad.

Kommentar: Rekommendationerna är gjorda per läkemedelsgrupp men preparaten har studerats i olika stor utsträckning.

På gruppnivå har antikolinergika bättre effekt på exacerbationer medan långverkande beta-2-stimulerare (med 24 timmars duration) har bättre effekt på dyspné och livskvalitet, men det är viktigt att utvärdera effekten av läkemedel på individnivå.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid KOL ges bronkdilaterande behandling i första hand för att lindra dyspné, förbättra livskvalitet och öka fysisk prestationsförmåga. Vanligtvis påbörjas behandlingen med antingen långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-stimulerare, och om effekten inte är tillfredställande ges en kombination av dessa två preparattyper. Tiotropium, aklidinium, glykopyrron och umeklidin är långverkande antikolinergika som har utvärderats hos personer med symtomgivande KOL.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid symtomgivande KOL ger behandling med antikolinergika (tiotropium, aklidinium eller glykopyrron) jämfört med placebo

 • en förbättring av livskvalitet, med signifikant större andel av patienterna som uppvisar kliniskt relevant förbättring (starkt vetenskapligt underlag)
 • en minskning av svåra exacerbationer (måttligt starkt till starkt vetenskapligt underlag)
 • minskad dyspné, med signifikant större andel av patienterna som uppvisar kliniskt relevant förbättring (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på mortalitet (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en liten positiv effekt på lungfunktion, med ökning av FEV1 (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen ökad risk för biverkningar (måttligt starkt till starkt vetenskapligt underlag).

Åtgärden inkluderar tre olika antikolinerga läkemedel (tiotropium, aklidinium, glykopyrron) med olika omfattande dokumentation. Dokumentationen för de olika utfallsvariablerna kan skilja sig något mellan preparaten varför styrkan i det vetenskapliga underlaget kan variera mellan preparaten från måttligt starkt till starkt vetenskapligt underlag.

Vid symtomgivande KOL har behandling med umeklidin jämfört med placebo

 • en positiv effekt på livskvalitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en positiv effekt på dyspné (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en liten positiv effekt på lungfunktion med ökning av FEV1 (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen ökad risk för biverkningar (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

I en studie som pågick under tolv veckor var effekterna på livskvalitet och dyspné kliniskt relevanta i doser på 62,5 och 125 µg per dag. Effekten av umeklidin på exacerbationer vid KOL är inte undersökt.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I studierna har tiotropium, aklidinium, glykopyrron och umeklidin jämförts med placebo.

Effekten av tiotropium har utvärderats i 1 systematisk översikt innehållande 22 randomiserade kontrollerade studier [1]. I studierna ingick personer med KOL stadium 1–4, men majoriten hade svår KOL. Slutsatserna baseras på 13 000 personer för livskvalitet, 23 309 personer för exacerbationer, mortalitet och biverkningar. I 19 av studierna behandlades interventionsgrupperna med 18 µg tiotropium dagligen administrerat via Handihaler och i tre studier användes Respimat med doserna 5–10 µg dagligen.

Effekten av aklidinium på personer med måttlig till svår KOL har utvärderats i 1 systematisk översikt [2] som baseras på 12 randomiserade placebokontrollerade studier med en duration av 4–52 veckor. Interventionsgrupperna har behandlats med aklidinium i dosen 200 eller 400 µg dagligen fördelat på en eller två doseringstillfällen per dag. Litteratursökningar har inte identifierat ytterligare studier som inte inkluderats i den systematiska översikten. Slutsatserna baseras på 4 442 personer för livskvalitet, 5 624 för exacerbationer, 4 490 för dyspné, 5 252 för mortalitet, 4 963 för effekt på FEV1 och 5 651 för biverkningar.

Effekten på glykopyrron har utvärderats i 3 randomiserade kontrollerade studier [3-5]. I studierna ingick personer med måttlig till svår KOL. Slutsatserna baseras på 2 079 personer för livskvalitet, exacerbationer, dyspné, effekt på FEV1 och biverkningar samt på 1 013 personer för behov av extramedicinering.

Effekten av umeklidin på personer med måttlig till svår KOL har utvärderats i 2 randomiserade kontrollerade studier [6, 7], varav en dos-responsstudie med ”cross over”-design och en parallellgruppsstudie. Slutsatserna baseras på 409 personer för lungfunktion och biverkningar och på 186 patienter för livskvalitet och dyspné. Interventionsgrupperna har behandlats med totala umeklidindoser på 15,5–125 mg dagligen, uppdelat på en eller två doser per dag. Utvärderingen baseras på dosen 125 mg en gång dagligen.

Saknas någon information i studierna?

För umeklidin saknas konfirmerande studier av samtliga bedömda utfallsvariabler samt studier som utvärderar effekten på exacerbationer. För glykopyrron saknas bedömning av effekt på mortalitet.

Hälsoekonomisk bedömning

För patienter med symtomgivande KOL innebär antikolinergika en måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med placebo (viss evidens + skattning).

Referenser

 1. Karner, C, Chong, J, Poole, P. Tiotropium versus placebo for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 7:CD009285.
 2. Ni, H, Soe, Z, Moe, S. Aclidinium bromide for stable chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 9:CD010509.
 3. D'Urzo, A, Ferguson, GT, van Noord, JA, Hirata, K, Martin, C, Horton, R, et al. Efficacy and safety of once-daily NVA237 in patients with moderate-to-severe COPD: the GLOW1 trial. Respir Res. 2011; 12:156.
 4. Kerwin, E, Hebert, J, Gallagher, N, Martin, C, Overend, T, Alagappan, VK, et al. Efficacy and safety of NVA237 versus placebo and tiotropium in patients with COPD: the GLOW2 study. Eur Respir J. 2012; 40(5):1106-14.
 5. Wang, C, Sun, T, Huang, Y, Humphries, M, Bai, L, Li, L, et al. Efficacy and safety of once-daily glycopyrronium in predominantly Chinese patients with moderate-to-severe chronic obstructive pulmonary disease: the GLOW7 study. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015; 10:57-68.
 6. Church, A, Beerahee, M, Brooks, J, Mehta, R, Shah, P. Dose response of umeclidinium administered once or twice daily in patients with COPD: a randomised cross-over study. BMC Pulm Med. 2014; 14:2.
 7. Trivedi, R, Richard, N, Mehta, R, Church, A. Umeclidinium in patients with COPD: a randomised, placebo-controlled study. Eur Respir J. 2014; 43(1):72-81.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL