KOL, svårförklarad andnöd som inte förklaras av KOL

 • Tillstånd: KOL, svårförklarad andnöd som inte förklaras av KOL
 • Åtgärd: Hjärtsviktsutredning

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Det finns en stor sannolikhet för samsjuklighet och det är viktigt med en korrekt handläggning. Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Både vid utredning av misstänkt KOL och vid uppföljning av patienter med känd KOL är andnöd ett vanligt förekommande symtom. Vid andnöd som inte helt kan förklaras av patientens KOL är det viktigt att bedöma eventuell samtidig hjärtsjukdom och hjärtsvikt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

 • Vid KOL är risken för samtidig hjärtsvikt ökad (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Slutsatserna baseras på 1 systematisk översikt [1] med 21 studier (kohort-, tvärsnitts- och fall-kontrollstudier) där samtidig hjärtsjukdom hos patienter med KOL utvärderats. I översikten ingår 7 studier med totalt 75 470 patienter med KOL där förekomsten av hjärtsjukdom (utan närmare specifikation) studerats och 7 studier med totalt 958 635 patienter med KOL där förekomsten av hjärtsvikt studerats. På grund av stora skillnader i spridning mellan olika studier är metaanalyser och statistiska beräkningar av skillnader inte utförda.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta till-stånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Mullerova, H, Agusti, A, Erqou, S, Mapel, DW. Cardiovascular comorbidity in COPD: systematic literature review. Chest. 2013; 144(4):1163-78.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Uppföljning och symtombedömning vid KOL