KOL, svår

 • Tillstånd: KOL, svår
 • Åtgärd: Lungtransplantation

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och vid KOL är det vetenskapliga underlaget för att bedöma effekt otillräckligt. Vid alfa-1-antitrypsinbrist leder åtgärden till minskad dödlighet. Åtgärden innebär måttlig till hög kostnad per effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

KOL är en progressiv lungsjukdom främst orsakad av rökning. Det förekommer genetiska varianter av alfa-1-antitrypsin (AAT) som kan leda till AAT-brist och öka risken för KOL. KOL ska förebyggas och behandlas. Lungtransplantation innebär kirurgiskt byte till frisk lunga (alternativt friska lungor) från donator med potentiell förbättring av grundsjukdomens manifestationer.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid alfa-1-antitrypsinbrist (AAT-brist) ger lungtransplantation jämfört med konservativ behandling

 • ökad överlevnad, med sex år längre medianöverlevnad (begränsat vetenskapligt underlag)
 • minskad mortalitet (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av lungtransplantation på överlevnad och mortalitet vid svår KOL. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av lungtransplantation på livskvalitet, lungfunktion, antalet KOL-exacerbationer och sjukhusinläggningar vid svår KOL eller AAT-brist.

Kommentar: Förlängd överlevnad är endast av klinisk relevans om samtidig hälsorelaterad livskvalitet och lungfunktion förbättras. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma överlevnadsvinst vid KOL generellt, men en betydande och ihållande överlevnadsvinst för AAT-bristpatienter som genomgått lungtransplantation i Sverige påvisas.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Lungtransplantation kräver livslång immunsuppression för att undvika avstötning av donatorsorgan. Immunsuppression förknippas med uppkomst av hypertoni, njurpåverkan, dyslipidemi och ökad infektionskänslighet. Lungtransplantation kan i värsta fall leda till perioperativ (inom 30 dagar) eller prematur (inom 1 år) död.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 1 svensk fallkontrollstudie [1] med 153 patienter och slutsatserna baseras på den. I tillägg identifierades även 1 stor multicenter-observationsstudie som spänner över flera decennier [2]. I jämförelse med andra transplantationsindikationer har KOL-patienter den bästa ettårsöverlevnaden men den sämsta tioårsöverlevnaden. Möjligen bidrar samsjuklighet och ålder vid transplantation till den sämre långtidsöverlevnaden. Ett viktigt undantag är patienter med AAT-brist där en tydlig överlevnadsvinst uppnås även på lång sikt.

Ingen av studierna är blindad eller placebokontrollerad av uppenbara etiska skäl. Inga systematiska översikter, relevanta Cochraneanalyser eller HTA-rapporter (Health Technology Assessments) identifierades vid litteratursökning.

Slutsatserna baseras på 153 patienter för effektmåtten överlevnadsvinst och mortalitet.

Interventionsgrupperna genomgick lungtransplantation, i den ena studien enbart på AAT-brist indikation [1] och kontrollgruppen fick konservativ behandling enligt svenska riktlinjer [1].

Saknas någon information i studierna?

Uppgifter om effekt på sjukhusinläggningar, exacerbationer samt hälsorelaterad livskvalitet samt lungfunktionsförbättring eller uttålighet saknas. Likaså är demografiska bakgrundsdata bristfälliga avseende kön, etnicitet och socioekonomiska faktorer.

Hälsoekonomisk bedömning

Lungtransplantation är förknippad med en måttlig till hög kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med ingen lungtransplantation (viss evidens).

Referenser

 1. Tanash, HA, Riise, GC, Hansson, L, Nilsson, PM, Piitulainen, E. Survival benefit of lung transplantation in individuals with severe alpha1-anti-trypsin deficiency (PiZZ) and emphysema. J Heart Lung Transplant. 2011; 30(12):1342-7.
 2. Christie, JD, Edwards, LB, Kucheryavaya, AY, Benden, C, Dobbels, F, Kirk, R, et al. The Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Twenty-eighth Adult Lung and Heart-Lung Transplant Report--2011. J Heart Lung Transplant. 2011; 30(10):1104-22.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Kirurgisk behandling vid KOL