KOL, misstänkt otillräcklig fysisk aktivitetsnivå

 • Tillstånd: KOL, misstänkt otillräcklig fysisk aktivitetsnivå
 • Åtgärd: Objektiv mätning av fysisk aktivitet

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma åtgärdens effekt.

Kommentar: Åtgärden avser mätning med aktivitetsmätare.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Patienter med KOL har en lägre fysisk aktivitetsnivå i det dagliga livet jämfört med friska personer. Låg aktivitetsnivå ställer speciella krav på mätinstrument, som bör kunna registrera låg aktivitet och även små skillnader i nivå samt vara användarvänliga. För tillförlitlig mätning behöver instrument testas mot fastlagd standard.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma vilka aktivitetsmätare som kan användas för att objektivt mäta energiförbrukning och fysisk aktivitet vid olika tillstånd av KOL.

Kliniskt är det viktigt att utifrån syfte med registrering välja metod och aktivitetsmätare som avspeglar och korrelerar väl med det man avser mäta.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 2 studier. Slutsatserna baseras dels på 1 tvärsnittstudie på 80 patienter för korrelation mellan utfallsmått från aktivitetsmätare och energiförbrukning vid dagliga aktiviteter samt submaximal fysisk kapacitet (sex minuters gångsträcka) och maximal kapacitet (Wattpeak) [1]. Patienterna bar samtidigt tre eller fyra av de sex testade aktivitetsmätarna under 14 konsekutiva dagar. Parallellt med detta mättes energiförbrukning via dubbelmärkt vatten. Den andra studien omfattande 39 patienter där ett standardiserat aktivitetsprogram på 59 minuter genomfördes under samtidig mätning av syreupptag med portabelt mätsystem och sex aktivitetsmätare [2]. Korrelationer mellan utfallsmått från aktivitetsmätarna och mått på energiförbrukning analyserades.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta till-stånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Rabinovich, RA, Louvaris, Z, Raste, Y, Langer, D, Van Remoortel, H, Giavedoni, S, et al. Validity of physical activity monitors during daily life in patients with COPD. Eur Respir J. 2013; 42(5):1205-15.
 2. Van Remoortel, H, Raste, Y, Louvaris, Z, Giavedoni, S, Burtin, C, Langer, D, et al. Validity of six activity monitors in chronic obstructive pulmonary disease: a comparison with indirect calorimetry. PLoS One. 2012; 7(6):e39198.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Uppföljning och symtombedömning vid KOL