KOL, långverkande bronkdilaterare, otillräcklig effekt

 • Tillstånd: KOL, långverkande bronkdilaterare, otillräcklig effekt
 • Åtgärd: Tillägg av teofyllin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har endast en liten effekt på lungfunktion och dyspné, samt stor risk för biverkningar.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Otillräcklig effekt av en bronkdilaterande behandling kan åtgärdas på flera olika sätt. En möjlighet är tillägg av peroral behandling med teofyllin. Verkningsmekanismen för teofyllin är inte helt klarlagd och det är troligt att de gynnsamma effekter som noterats vid behandling av obstruktiv lungsjukdom uppkommer på flera olika sätt. En effekt av teofyllin är hämning av fosfodiesteraser, enzymer som katalyserar nedbrytning av cykliska nukleotider som cykliskt adenosinmonofosfat (cAMP). Effekten medför att glatt luftvägsmuskulatur relaxerar vilket medför bronkdilatation. Dessutom innebär ackumulering av cAMP en hämning på olika inflammatoriska förlopp. Detta är sannolikt en av flera förklaringar till att teofyllin har luftrörvidgande effekt och påverkar den inflammatoriska processen.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL och otillräcklig effekt av långverkande bronkdilaterare (salmeterol) ger tilläggsbehandling med teofyllin jämfört med enbart salmeterol

 • en begränsad effekt på dyspné, med oklar klinisk relevans (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på hälsorelaterad livskvalitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en liten effekt på symtom, med tveksam klinisk relevans (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en begränsad effekt på lungfunktion med ökning av FEV1 och FVC (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av tilläggsbehandling med teofyllin på exacerbationer vid KOL.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Behandlingsrelaterade biverkningar, främst gastrointestinala biverkningar, rapporterades i signifikant högre utsträckning i teofyllingruppen.

Vilka studier ingår i granskningen?

Tilläggseffekten av teofyllin hos personer med KOL som behandlas med långverkande bronkdilaterare med en otillräcklig effekt har utvärderats i 1 randomiserad kontollerad studie [1]. Slutsatserna baseras på 602 personer för effektmåtten lungfunktion, dyspné, livskvalitet, symtom och exacerbationer. Kontrollgruppen fick behandling med salmeterolinhalationer och placebotabletter morgon och kväll. Interventionsgruppen fick behandling med teofyllintabletter morgon och kväll. Teofyllindosen baserades på en period av sju till tio dagar innan randomisering då teofyllindosen titrerades ut för rekommenderad plasmakoncentration. I studien ingår även en tredje behandlingsarm, placeboinhalationer och teofyllintabletter morgon och kväll. Denna intervention har inte beaktats i det aktuella underlaget.

Saknas någon information i studierna?

Powerberäkningar för förebyggande effekt på exacerbationer saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. ZuWallack, RL, Mahler, DA, Reilly, D, Church, N, Emmett, A, Rickard, K, et al. Salmeterol plus theophylline combination therapy in the treatment of COPD. Chest. 2001; 119(6):1661-70.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL