KOL, långverkande antikolinergika, otillräcklig effekt

 • Tillstånd: KOL, långverkande antikolinergika, otillräcklig effekt
 • Åtgärd: Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har positiva effekter på livskvalitet och exacerbationer samt en måttlig kostnad per effekt vid ett tillstånd med måttlig svårighetsgrad.

Kommentar: Rekommendationerna är gjorda per läkemedelsgrupp men preparaten har studerats i olika stor utsträckning.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid KOL ges bronkdilaterande behandling i första hand för att lindra dyspné, förbättra livskvalitet och öka fysisk prestationsförmåga. Vanligtvis påbörjas behandlingen med antingen långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-stimulerare och, om effekten inte är tillfredställande, ges en kombination av dessa två preparattyper. Studier har genomförts med långverkande antikolinergika som basbehandling och tillägg av ultralångverkande beta-2-stimulerare (1 dos per dygn). I underlaget ingår indakaterol till glykopyrron, olodaterol till tiotropium samt vilanterol till umeklidin.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL och otillräcklig effekt av behandling med långverkande antikolinergika ger tillägg av ångverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration jämfört med enbart antikolinergika (den antikolinerga substans som ingår i kombinationen)

 • en positiv effekt på livskvalitet (begränsat till starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen säkerställd, eller en liten, minskning av dyspné (begränsat till måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en minskning av antalet exacerbationer (begränsat till måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en minskning i vid-behovsmedicinering med kortverkande bronkdilaterare (starkt vetenskapligt underlag) (Denna effekt har inte utvärdetrats för samtliga kombinationer.)
 • en positiv effekt på lungfunktion med ökning av FEV1 (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen ökad risk för biverkningar (starkt vetenskapligt underlag).

Åtgärden inkluderar tre olika långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration (indakaterol, olodaterol, vilanterol). Dokumentationen för de olika utfallsvariablerna kan skilja sig något mellan preparaten varför styrkan i det vetenskapliga underlaget kan variera för en och samma utfallsvariabel.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av glykopyrron med tillägg av indakaterol har utvärderats i 1 systematisk översikt baserad på 5 randomiserade studier publicerade fram till januari 2014 [1]. Slutsatserna baseras på 4 350 personer för hälsorelaterad livskvalitet, 4 842 för lungfunktion (FEV1), 2 206 för exacerbationer, 2 391 för effekt på dyspné, 4 842 för biverkningar och 4 842 för behov av extramedicinering med kortverkande bronkdilaterare. I dessa studier jämförs tillägg av indakaterol till långverkande antikolinergika (glykopyrron) med enbart antikolinergika. Även öppna jämförelser med tiotropium finns med i underlaget.

Effekten av tiotropium med tillägg av olodaterol på personer med måttlig till svår KOL har utvärderats baserad på 2 randomiserade kliniska studier med 12 och 52 veckors duration [2, 3]. Interventionsgrupperna har behandlats med kombinationen tiotropium och olodaterol i doserna 2,5/5 µg, 5/5 µg eller 18/5 µg och kontrollgrupperna med tiotropiumdoser på 2,5 µg, 5 µg eller 18 µg en gång dagligen. Slutsatserna baseras på 7 083 personer för hälsorelaterad livskvalitet, 6 635 för lungfunktion (FEV1), 3 118 för exacerbationer, 4 928 för effekt på dyspné och 7 429 för biverkningar.

Effekten av kombinationen umeklidin/vilanterol (långverkande antikolinergikum/långverkande beta-2-agonist) på personer med måttlig till svår KOL har utvärderats baserad på 1 systematisk översikt [4] som baseras på 8 randomiserade placebokontrollerade studier med en duration av 12–52 veckor. Interventionsgrupperna har behandlats med totala kombinationen umeklidin/vilanterol 62,5/25 µg eller 125/25 µg dagligen och kontrollgrupperna med umeklidin (62,5 eller 125 µg), vilanterol (25 µg) eller tiotropium (18 µg) dagligen, alla preparat inhalerade en gång dagligen. Litteratursökningar har inte identifierat ytterligare studier som inte inkluderats i den systematiska översikten.

Saknas någon information i studierna?

Effekten på behov av extramedicinering har inte utvärderats för umeklidin med tillägg av vilanterol. Effekten på mortalitet har inte utvärderats.

Hälsoekonomisk bedömning

För patienter med KOL och otillräcklig effekt av långverkande antikolinergika medför tilläggsbehandling med långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration en måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (skattning).

Referenser

 1. Rodrigo, GJ, Plaza, V. Efficacy and safety of a fixed-dose combination of indacaterol and Glycopyrronium for the treatment of COPD: a systematic review. Chest. 2014; 146(2):309-17.
 2. Buhl, R, Maltais, F, Abrahams, R, Bjermer, L, Derom, E, Ferguson, G, et al. Tiotropium and olodaterol fixed-dose combination versus mono-components in COPD (GOLD 2-4). Eur Respir J. 2015; 45(4):969-79.
 3. ZuWallack, R, Allen, L, Hernandez, G, Ting, N, Abrahams, R. Efficacy and safety of combining olodaterol Respimat((R)) and tiotropium HandiHaler((R)) in patients with COPD: results of two randomized, double-blind, active-controlled studies. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2014; 9:1133-44.
 4. Rodrigo, GJ, Neffen, H. A Systematic Review of the Efficacy and Safety of a Fixed-Dose Combination of Umeclidinium and Vilanterol for the Treatment of COPD. Chest. 2015; 148(2):397-407.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL