KOL, långverkande antikolinergika, otillräcklig effekt

 • Tillstånd: KOL, långverkande antikolinergika, otillräcklig effekt
 • Åtgärd: Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har positiva effekter på livskvalitet, dyspné och exacerbationer samt en måttlig kostnad per effekt vid ett tillstånd med måttlig svårighetsgrad.

Kommentar: Rekommendationerna är gjorda per läkemedelsgrupp men
preparaten har studerats i olika stor utsträckning.

Dokumenthistorik

Detta tillstånds- och åtgärdspar har genomgått en översyn hösten 2017 för att säkerställa aktualitet då ny kunskap har publicerats. Rekommendationen har ändrats från prioriteringssiffra 4 till prioriteringssiffra 3. 

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid KOL ges bronkdilaterande behandling i första hand för att lindra dyspné, förbättra livskvalitet och öka fysisk prestationsförmåga. Vanligtvis påbörjas behandlingen med antingen långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-stimulerare och, om effekten inte är tillfredställande, ges en kombination av dessa två preparattyper. Studier har genomförts med långverkande antikolinergika som basbehandling och tillägg av ultralångverkande beta-2-stimulerare (1 dos per dygn). I underlaget ingår indakaterol till glykopyrron, olodaterol till tiotropium samt vilanterol till umeklidin.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL och otillräcklig effekt av behandling med långverkande antikolinergika ger tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration jämfört med enbart antikolinergika (den antikolinerga substans som ingår i kombinationen)

 • en positiv effekt på livskvalitet (starkt vetenskapligt underlag)
 • en minskning av dyspné (starkt vetenskapligt underlag)
 • en minskning av antalet exacerbationer (begränsat till måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen säkerställd minskning av antalet sjukhuskrävande exacerbationer (starkt vetenskapligt underlag)
 • en minskning i vid-behovsmedicinering med kortverkande bronkdilaterare (starkt vetenskapligt underlag). (Denna effekt har inte utvärderats för samtliga kombinationer).
 • en positiv effekt på lungfunktion med ökning av FEV1 (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen ökad risk för biverkningar (starkt vetenskapligt underlag).

Åtgärden inkluderar tre olika långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration (indakaterol, olodaterol, vilanterol). Dokumentationen för de olika utfallsvariablerna kan skilja sig något mellan preparaten varför styrkan i det vetenskapliga underlaget kan variera för en och samma utfallsvariabel.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Sammanfattning av översyn utförd 2017

Vid en uppdatering hösten 2017 tillkom 2 nya systematiska översikter [1, 2]. Dessa översikter överlappar delvis tidigare tabellerade studier, resultat och slutsatser. I vissa fall har detta medfört att tidigare slutsatser reviderats och i vissa fall har enbart det vetenskapliga underlaget styrkts. Där nya systematiska översikter inte tillfört vetenskapligt underlag till tidigare definierade effektmått eller slutsatser, har befintliga slutsatser fått stå orörda.

Vid behandling med långverkande antikolinergika samt tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration finns nu starkt vetenskapligt stöd för en positiv effekt på livskvalitet samt en minskning av dyspné.

Sammanfattning av översyn utförd 2015

Effekten av glykopyrron med tillägg av indakaterol har utvärderats i 1 systematisk översikt baserad på 5 randomiserade studier publicerade fram till januari 2014 [3]. Slutsatserna baserades på 4 350 personer för hälsorelaterad livskvalitet, 4 842 för lungfunktion (FEV1), 2 206 för exacerbationer, 2 391 för effekt på dyspné, 4 842 för biverkningar och 4 842 för behov av extramedicinering med kortverkande bronkdilaterare. I dessa studier jämfördes tillägg av indakaterol till långverkande antikolinergika (glykopyrron) med enbart antikolinergika. Även öppna jämförelser med tiotropium finns med i underlaget.

Effekten av tiotropium med tillägg av olodaterol på personer med måttlig till svår KOL har utvärderats baserad på 2 randomiserade kliniska studier med 12 och 52 veckors duration [4, 5]. Interventionsgrupperna behandlades med kombinationen tiotropium och olodaterol i doserna 2,5/5 µg, 5/5 µg eller 18/5 µg och kontrollgrupperna med tiotropiumdoser på 2,5 µg, 5 µg eller 18 µg en gång dagligen. Slutsatserna baseras på 7 083 personer för hälsorelaterad livskvalitet, 6 635 för lungfunktion (FEV1), 3 118 för exacerbationer, 4 928 för effekt på dyspné och 7 429 för biverkningar.

Effekten av kombinationen umeklidin/vilanterol (långverkande antikoli-nergikum/långverkande beta-2-agonist) på personer med måttlig till svår KOL har utvärderats baserad på 1 systematisk översikt [6] som baseras på 8 randomiserade placebokontrollerade studier med en duration av 12–52 veckor. Interventionsgrupperna har behandlats med totala kombinationen umeklidin/vilanterol 62,5/25 µg eller 125/25 µg dagligen och kontrollgrupperna med umeklidin (62,5 eller 125 µg), vilanterol (25 µg) eller tiotropium (18 µg) dagligen, alla preparat inhalerade en gång dagligen. Litteratursökningar har inte identifierat ytterligare studier som inte inkluderats i den systematiska översikten.

Saknas någon information i studierna?

Effekten på mortalitet har inte utvärderats.

Hälsoekonomisk bedömning

För patienter med KOL och otillräcklig effekt av långverkande antikolinergika medför tilläggsbehandling med långverkande beta-2-stimulerare med 24 timmars duration en måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (skattning).

Referenser

 1. Farne, HA, Cates, CJ. Long-acting beta2-agonist in addition to tiotropium versus either tiotropium or long-acting beta2-agonist alone for chronic obstructive pulmonary disease. The Cochrane database of systematic reviews. 2015; (10):Cd008989.
 2. Rodrigo, GJ, Price, D, Anzueto, A, Singh, D, Altman, P, Bader, G, et al. LABA/LAMA combinations versus LAMA monotherapy or LABA/ICS in COPD: a systematic review and meta-analysis. International journal of chronic obstructive pulmonary disease. 2017; 12:907-22.
 3. Rodrigo, GJ, Plaza, V. Efficacy and safety of a fixed-dose combination of indacaterol and Glycopyrronium for the treatment of COPD: a systematic review. Chest. 2014; 146(2):309-17.
 4. Buhl, R, Maltais, F, Abrahams, R, Bjermer, L, Derom, E, Ferguson, G, et al. Tiotropium and olodaterol fixed-dose combination versus mono-components in COPD (GOLD 2-4). The European respiratory journal. 2015; 45(4):969-79.
 5. ZuWallack, R, Allen, L, Hernandez, G, Ting, N, Abrahams, R. Efficacy and safety of combining olodaterol Respimat((R)) and tiotropium HandiHaler((R)) in patients with COPD: results of two randomized, double-blind, active-controlled studies. International journal of chronic obstructive pulmonary disease. 2014; 9:1133-44.
 6. Rodrigo, GJ, Neffen, H. A Systematic Review of the Efficacy and Safety of a Fixed-Dose Combination of Umeclidinium and Vilanterol for the Treatment of COPD. Chest. 2015; 148(2):397-407.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL