KOL, långverkande antikolinergika, otillräcklig effekt

 • Tillstånd: KOL, långverkande antikolinergika, otillräcklig effekt
 • Åtgärd: Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare med 12 timmars duration

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har endast en liten positiv effekt på livskvalitet och vid-behovsmedicinering samt en hög kostnad per effekt vid ett tillstånd med måttlig svårighetsgrad.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Vid KOL ges bronkdilaterande behandling i första hand för att lindra dyspné, förbättra livskvalitet och öka fysisk prestationsförmåga. Vanligtvis påbörjas behandlingen med antingen långverkande antikolinergika eller långverkande beta-2-stimulerare, och om effekten inte är tillfredställande ges en kombination av dessa två preparattyper. Studier har genomförts med långverkande antikolinergika som ges en (tiotropium) eller två (aklidinium) gånger dagligen som basbehandling med tillägg av långverkande beta-2-stimulerare som doseras två gånger dagligen (salmeterol, formoterol).

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL och otillräcklig effekt av behandling med långverkande antikolinergika (tiotropium) ger tilläggsbehandling med långverkande beta-2-stimulerare med 12 timmars duration (salmeterol eller formoterol) jämfört med enbart tiotropium

 • en liten positiv effekt på hälsorelaterad livskvalitet med osäker klinisk relevans (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen minsking av antalet exacerbationer (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen påverkan på mortalitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen påverkan på symtom (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen signifikant ökning av FEV1 (salmeterol), alternativt en signifikant ökning av FEV1 (formoterol) (starkt vetenskapligt underlag)
 • inga säkerställda skillnader i biverkningar (starkt vetenskapligt underlag).

Vid symtomgivande KOL ger tillägg av formoterol till behandling med aklidinium jämfört med endast aklidinium

 • minskat behov av extramedicinering med kortverkande bronkdilaterare (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen ökning av FEV1 mätt före dos efter 24 veckors behandling (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen ökad risk för biverkningar (starkt vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av tillägg av formoterol till behandling med aklidinium på livskvalitet, exacerbationer och dyspné.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen av effekten av tillägg av formoterol eller salmeterol till tiotropium ingår 1 systematisk översikt [1]. Slutsatserna baseras på 732 personer för hälsorelaterad livskvalitet, exacerbationer och sjukhusinläggningar; 987 personer för lungfunktion (FEV1), mortalitet och biverkningar samt 428 personer för effekt på symtom. I samtliga studier har långverkande beta-2-stimulerare (antingen salmeterol eller formoterol) som tillägg till långverkande antikolinergika (tiotropium) jämförts med tiotropium enbart.

I granskningen av effekten av tillägg av formoterol till aklidinium på personer med medelsvår och svår KOL ingår 2 randomiserade kliniska studier [2, 3] med en duration av 24 veckor. Interventionsgrupperna har behandlats med aklidinium i dosen 400 mg i kombination med formoterol 6 mg eller 12 mg dagligen två doseringstillfällen per dag. Kontrollgrupperna har behandlats med placebo, aklidinium (400 mg) eller formoterol (12 mg) två gånger dagligen. Jämförelser har gjorts mellan aklidinium i kombination med formoterol och aklidinium ensamt.

Saknas någon information i studierna?

Mer specifik undersökning av effekt på dyspné saknas för tillägg av salmeterol eller formoterol till tiotropium. För effektmåttet mortalitet saknas det studier på formoterol som tillägg till aklidinium. Ytterligare studier av effekt på exacerbationer, dyspné och hälsorelaterad livskvalitet för tillägg av formoterol till aklidinium behövs. De två studier som publicerats visar olika resultat med avseende på dyspné och livskvalitet.

Hälsoekonomisk bedömning

För patienter med KOL och otillräcklig effekt av långverkande antikolinergika medför tilläggsbehandling med långverkande beta-2-stimulerare med 12 timmars duration en hög kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (skattning).

Referenser

 1. Karner, C, Cates, CJ. Long-acting beta(2)-agonist in addition to tiotropium versus either tiotropium or long-acting beta(2)-agonist alone for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 4:CD008989.
 2. D'Urzo, AD, Rennard, SI, Kerwin, EM, Mergel, V, Leselbaum, AR, Caracta, CF, et al. Efficacy and safety of fixed-dose combinations of aclidinium bromide/formoterol fumarate: the 24-week, randomized, placebo-controlled AUGMENT COPD study. Respir Res. 2014; 15:123.
 3. Singh, D, Jones, PW, Bateman, ED, Korn, S, Serra, C, Molins, E, et al. Efficacy and safety of aclidinium bromide/formoterol fumarate fixed-dose combinations compared with individual components and placebo in patients with COPD (ACLIFORM-COPD): a multicentre, randomised study. BMC Pulm Med. 2014; 14:178.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL