KOL, kronisk bronkit, upprepade exacerbationer trots behandling med långverkande bronkdilaterare med eller utan inhalationssteroid

 • Tillstånd: KOL, kronisk bronkit, upprepade exacerbationer trots behandling med långverkande bronkdilaterare med eller utan inhalationssteroid
 • Åtgärd: Tillägg av roflumilast

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndets har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden har positiv effekt på exacerbationer samt en låg till måttlig kostnad per effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Akuta exacerbationer är vanliga vid KOL och har stor betydelse för morbiditet och mortalitet. De påverkar i hög utsträckning patienternas livskvalitet samt behov av sjukvård och läkemedel. Fosfodiesteras 4-hämmare (PDE4-hämmare) verkar genom att hämma nedbrytning av cykliska nukleotider, framför allt cykliskt adenosinmonofosfat (AMP), vilket hämmar den inflammatoriska reaktionen. I underlaget utvärderas tillägg av en långverkande PDE4-hämmare (roflumilast) vid upprepade exacerbationer trots behandling med bronkdilaterare, inhalationssteroid eller en kombination av dessa.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL med upprepade exacerbationer trots behandling med långverkande bronkdilaterare med eller utan inhalationssteroid ger tilläggsbehandling med roflumilast jämfört med placebo

 • minskad risk för exacerbationer (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på livskvalitet (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på symtom (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på mortalitet (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en liten effekt på lungfunktion (starkt vetenskapligt underlag)
 • en ökad risk för gastrointestinala och psykiska biverkningar, viktnedgång och huvudvärk (starkt vetenskapligt underlag).

Kommentar: Behandling rör i första hand KOL-patienter med samtidig kronisk produktiv hosta (kronisk bronkit).

I subgruppsanalyser redovisas den största effekten på lungfunktion (FEV1) i de två studier där interventionsgruppen redan stod på bronkdilaterare (salmeterol och tiotropium) 60,5 ml (konfidensintervall 40,6–80,5).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Mer än 10 procent av deltagarna rapporterade gastrointestinala biverkningar varav diarré var den vanligaste. Andra vanliga biverkningar som rapporterades var illamående, kräkningar och dyspepsi. Psykiska biverkningar, sammanställda av Food and Drug Administration (FDA) i USA, där data från 15 roflumilaststudier ingår redovisar signifikanta risker för sömnstörningar (OR 2,88, konfidensintervall 2,15–3,86), ångest (OR 1,81, konfidensintervall: 1,26–2,62) och depression (OR 1,59, konfidensintervall: 1,11–2,27).

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av tilläggsbehandling med PDE4-hämmare har studerats i 1 systematisk översikt som totalt innehåller 29 randomiserade kontrollerade studier (där 15 av studierna utvärderar roflumilast) [1] samt 1 randomiserad och kontrollerad studie [2]. Slutsatserna baseras på 2 208 personer för livskvalitet, 1 864 personer för symtom och 11 442 personer för exacerbationer, 8 698 personer för mortalitet, 9 315 personer för lungfunktion och 11 441 personer för biverkningar.

Interventionsgrupperna behandlades med roflumilast och kontrollgrupperna med placebo som tillägg till annan given farmakologisk behandling.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas studier över långtidseffekter på dödlighet.

Hälsoekonomisk bedömning

Tilläggsbehandling med roflumilast medför låg till måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med placebo (god evidens).

Referenser

 1. Chong, J, Leung, B, Poole, P. Phosphodiesterase 4 inhibitors for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 11:CD002309.
 2. Martinez, FJ, Calverley, PM, Goehring, UM, Brose, M, Fabbri, LM, Rabe, KF. Effect of roflumilast on exacerbations in patients with severe chronic obstructive pulmonary disease uncontrolled by combination therapy (REACT): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2015; 385(9971):857-66.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL