KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, akut exacerbation

 • Tillstånd: KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, akut exacerbation
 • Åtgärd: Ledarstyrd konditions- och styrketräning i anslutning till akut exacerbation

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till ökad livskvalitet, ökad fysisk kapacitet samt minskad risk för sjukhusinläggning vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad. Kostnaden per effekt är låg.

Kommentar: Träning, i form av till exempel andningsövningar, gångträning och lätt styrketräning, kan påbörjas när patienten medicinskt klarar detta.

Dokumenthistorik

Detta tillstånds- och åtgärdspar har genomgått en översyn hösten 2017 för att säkerställa aktualitet då ny kunskap har publicerats. Rekommendationen kvarstår med prioriteringssiffra 3. Motiveringen till rekommendationen har modifierats och en kommentar är tillagd. 

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Exacerbationer hos patienter med KOL är vanligt. Dessa försämringsepisoder leder ofta till sänkt fysisk kapacitet, sänkt fysisk aktivitetsnivå och sjukhusinläggningar.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL och FEV1 < 80 procent av förväntat värde med akut exacerbation ger ledarstyrd konditions- och styrketräning i anslutning till exacerbationen jämfört med sedvanlig vård

 • ökad livskvalitet, med stor klinisk relevans (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ökad funktionell fysisk kapacitet, med klinisk relevans (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • minskad risk för sjukhusinläggning (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på mortalitet (begränsat vetenskapligt underlag).
Ledarstyrd konditions- och styrketräning i anslutning till exacerbation hos patienter med KOL leder till en kliniskt relevant ökning av livskvalitet och funktionell fysisk kapacitet. Heterogenitet mellan studierna samt oprecisa data (vida konfidensintervall) gällande sjukhusinläggning och mortalitet gör det svårt att dra säkra slutsatser.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Vid en översyn av riktlinjerna 2017 identifierades en uppdaterad systematisk översikt av god kvalitet där effekterna av fysisk träning i anslutning till exacerbation (från 2-5 dagar efter inläggning upp till 2-3 veckor efter utskrivning från sjukhus) har utvärderats. I denna systematiska översikt inkluderas 20 randomiserade kontrollerade studier [1]. Slutsatserna baseras på 1105 patienter för hälsorelaterad livskvalitet, 1267 patienter för funktionell fysisk kapacitet, 810 patienter för sjukhusinläggning och 670 patienter för mortalitet.

Den ledarstyrda träningen genomfördes från fem gånger per dag till två gånger per vecka under en period av fyra dagar upp till sex månader. Träningen bestod av exempelvis gångträning, andningsövningar och styrketräning för övre och nedre extremiteter.

En ERS/ATS guideline från 2017 [2] har inte inkluderats i denna översikt eftersom den inte innehåller ytterligare studier och inte har samma höga kvalitet som den inkluderade Cochrane-översikten.

Saknas någon information i studierna?

Nej, ingen relevant information saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Ledarstyrd konditions- och styrketräning förväntas innebära en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med sedvanlig vård (skattning).

Referenser

 1. Puhan, MA, Gimeno-Santos, E, Cates, CJ, Troosters, T. Pulmonary rehabilitation following exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease.  Cochrane Database of Systematic Reviews: John Wiley & Sons, Ltd; 2016.
 2. Wedzicha, JA, Calverley, PMA, Albert, RK, Anzueto, A, Criner, GJ, Hurst, JR, et al. Prevention of COPD exacerbations: a European Respiratory Society/American Thoracic Society guideline. The European respiratory journal. 2017; 50(3).

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Omvårdnad och rehabilitering vid KOL