KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, akut exacerbation

 • Tillstånd: KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, akut exacerbation
 • Åtgärd: Ledarstyrd konditions- och styrketräning i direkt anslutning till akut exacerbation

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till ökad livskvalitet, minskad risk för sjukhusinläggning och förtida död vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad. Kostnaden per effekt är låg.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Exacerbationer hos patienter med KOL är vanligt. Dessa försämringsepisoder leder ofta till sänkt fysisk kapacitet, sänkt fysisk aktivitetsnivå, hospitalisering och de är prognostiska för mortalitet.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL och FEV1 < 80 procent av förväntat värde med akut exacerbation ger ledarstyrd konditions- och styrketräning i direkt anslutning till exacerbationen jämfört med sedvanlig vård

 • ökad livskvalitet, med stor klinisk relevans (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ökad funktionell fysisk kapacitet, med klinisk relevans (begränsat vetenskapligt underlag)
 • minskad risk för sjukhusinläggning (begränsat vetenskapligt underlag)
 • minskad risk för förtida död (begränsat vetenskapligt underlag).

Ledarstyrd konditions- och styrketräning i direkt anslutning till exacerbation hos patienter med KOL leder till en kliniskt relevant ökning av livskvalitet och funktionell fysisk kapacitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av fysisk träning i direkt anslutning till exacerbation har utvärderats i 1 systematisk översikt som inkluderat 9 randomiserade kontrollerade studier [1]. Slutsatserna baseras på 387 patienter för hälsorelaterad livskvalitet, 428 patienter för funktionell fysisk kapacitet, 250 patienter för hospitalisering och 110 patienter för mortalitet.

Den ledarstyrda träningen genomfördes från fem gånger per dag till två gånger per vecka under en period av tio dagar upp till sex månader. Träningen bestod av exempelvis gångträning, andningsövningar och styrketräning för övre och nedre extremiteter.

En uppdaterad litteratursökning har gjorts 2015-03-10. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade. Den nya litteraturen är tillagd i referenslistan [2].

Saknas någon information i studierna?

Litet antal patienter i analyserna om hospitalisering och mortalitet gör det svårt att dra säkra slutsatser.

Hälsoekonomisk bedömning

Ledarstyrd konditions- och styrketräning förväntas innebära en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med sedvanlig vård (skattning).

Referenser

 1. Puhan, MA, Gimeno-Santos, E, Scharplatz, M, Troosters, T, Walters, EH, Steurer, J. Pulmonary rehabilitation following exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2011; (10):CD005305.
 2. Borges, RC, Carvalho, CR. Impact of resistance training in chronic obstructive pulmonary disease patients during periods of acute exacerbation. Arch Phys Med Rehabil. 2014; 95(9):1638-45.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Omvårdnad och rehabilitering vid KOL