KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, stabilt skede, dyspné med eller utan sekretproblem

 • Tillstånd: KOL, FEV1 < 80 procent av förväntat värde, stabilt skede, dyspné med eller utan sekretproblem
 • Åtgärd: Motstånd på utandning, Positive Expiratory Pressure (PEP)

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en liten positiv effekt på dyspné, livskvalitet och fysisk kapacitet. Dessutom innebär åtgärden en liten kostnad. Det saknas evidens för sekreteliminering i stabilt skede.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

En nedsatt förmåga att tömma lungorna på luft och sekret i luftrören bidrar till försämrad andning vid KOL. Genom att, med läpparna eller ett hjälpmedel, sänka luftflödet på utandningen kan patienten bättre tömma lungorna på luft. Tekniken kallas Positive Expiratory Pressure (PEP) och används för att minska dyspné och för att lättare få upp sekret från luftrören.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid stabil KOL och FEV1 < 80 procent av förväntat värde med dyspné eller sekretproblem ger träning med motstånd på utandning jämfört med ingen eller annan andningsträning

 • liten minskning av dyspné (begränsat vetenskapligt underlag)
 • liten förbättring av hälsorelaterad livskvalitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • liten förbättring av fysisk kapacitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på sekreteliminering (begränsat vetenskapligt underlag).

Behandling med motstånd på utandning vid stabil KOL har en klinisk relevans i cirka hälften av de inkluderade studierna.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 2 systematiska översikter med 44 inkluderade studier. Utav 29 randomiserade kontrollerade studier utvärderar 22 stycken effekten av PEP-behandling hos personer med stabil KOL [1, 2]. Slutsatserna baseras på 92 personer för dyspné, 83 personer för hälsorelaterad livskvalitet, 78 personer för fysisk kapacitet och 20 för sekreteliminering.

Interventionsgruppen använde sluten läppandning eller träningsredskap för att åstadkomma PEP medan kontrollgruppen inte använde något redskap för att åstadkomma PEP-effekt. Majoriteten av studierna genomförde andningsträningen från 5–30 minuter 2–3 gånger dagligen.

Saknas någon information i studierna?

Studier som utvärderar effekter av PEP-tekniken är få och med små patientmaterial. De har i mycket liten omfattning primära utfallsmått som är patientrelaterade och använder olika utvärderingsmetoder vilket försvårar värderingen av effekten. Andningsteknikerna i andningsträningen är inte helt beskrivna och särskiljs inte alltid i studierna. Beskrivning av dosering, duration och intensitet i behandlingen är också otillräcklig.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta till-stånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Holland, AE, Hill, CJ, Jones, AY, McDonald, CF. Breathing exercises for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 10:CD008250.
 2. Osadnik, CR, McDonald, CF, Jones, AP, Holland, AE. Airway clearance techniques for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 3:CD008328.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Omvårdnad och rehabilitering vid KOL