KOL, FEV1 < 50 procent av förväntat värde, stabilt skede, sjunker i syrgasmättnad vid fysisk ansträngning

 • Tillstånd: KOL, FEV1 < 50 procent av förväntat värde, stabilt skede, sjunker i syrgasmättnad vid fysisk ansträngning
 • Åtgärd: Konditionsträning med extra syretillförsel

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden saknar effekt på fysisk kapacitet och livskvalitet samt ger en liten minskning av dyspné vid ett tillstånd med stor svårighetsgrad. Det vetenskapliga underlaget är begränsat och åtgärden bör värderas i ytterligare vetenskapliga studier.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Patienter med KOL som blir hypoxiska (syrgasmättnad < 88 procent) under ansträngning har svårare att delta i fysisk träning. Extra syretillförsel under träning kan bidra till att de kan träna på en högre intensitet och under längre tid, vilket skulle kunna förbättra fysisk kapacitet och livskvalitet.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid stabil KOL, FEV1 < 50 procent av förväntat värde och sjunkande syrgasmättnad under fysisk ansträngning ger konditionsträning med extra syrgastillförsel jämfört med träning med rumsluft

 • viss ökning i submaximal fysisk kapacitet mätt med ett submaximalt cykeltest, måttlig klinisk relevans (begränsat vetenskapligt underlag)
 • viss minskning av dyspné efter genomfört gång- och cykeltest, måttlig klinisk relevans (begränsat vetenskapligt underlag)
 • oförändrad fysisk kapacitet mätt som sex minuters gångsträcka och livskvalitet (begränsat vetenskapligt underlag).

Träning med extra syrgastillförsel skulle kunna leda till ökad submaximal fysisk kapacitet och minskad dyspné i anslutning till aktivitet. Dock verkar åtgärden inte påverka livskvalitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av extra syrgas under konditionsträning hos personer med stabil KOL har utvärderats i 5 randomiserade kontrollerade studier som ingår i 1 systematisk översikt [1]. Slutsatserna baseras på 75 patienter för hälsorelaterad livskvalitet, 95 patienter för funktionell fysisk kapacitet och 95 patienter för dyspné vid aktivitet.

Fysisk träning genomfördes i huvudsak som konditionsträning på ergometercykel eller motordriven gångmatta under 4–10 veckor, 3–5 gånger per vecka, 30–60 minuter per tillfälle med 3–5 liter syrgas per minut eller 35 procent syrgas i interventionsgrupperna. En studie genomförde dessutom isometrisk styrketräning av armar och ben.

Saknas någon information i studierna?

Information om påverkan på dyspné under dagliga aktiviteter saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta till-stånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Nonoyama, ML, Brooks, D, Lacasse, Y, Guyatt, GH, Goldstein, RS. Oxygen therapy during exercise training in chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2007; (2):CD005372.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Omvårdnad och rehabilitering vid KOL