KOL, FEV1 < 50 procent av förväntat värde, heterogent emfysem

 • Tillstånd: KOL, FEV1 < 50 procent av förväntat värde, heterogent emfysem
 • Åtgärd: Ventilbehandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden har en begränsad effekt till en hög kostnad.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

KOL är en folksjukdom där lungvävnad och luftrör angrips framför allt av cigarettrökningens skadliga effekter. Varierande proportioner av inflammation och destruktion (emfysem) föreligger. Svår KOL är en invalidiserande och progressiv systemsjukdom med hög morbiditet och mortalitet. Det är av yttersta vikt att förbättra symtombördan och livskvaliteten för patienter med KOL. Farmakologisk behandling är ännu otillräcklig i dessa avseenden. Bronkoskopisk lungvolymreduktion med envägsventiler (ventilbehandling) stänger funktionellt av den mest destruerade lungvävnaden för att optimera symtombörda och livskvalitet.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL, FEV1 < 50 procent av förväntat värde, med heterogent emfysem ger ventilbehandling jämfört med farmakologisk behandling i kombination med fysisk rehabilitering

 • förbättrad livskvalitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • liten förbättring av lungfunktion mätt som FEV1 (begränsat vetenskapligt underlag)
 • måttlig förbättring av den fysiska uthålligheten (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av ventilbehandling på mortalitet och KOL-exacerbationer vid svår KOL.

För noggrant utvalda patienter med heterogent predominerande ovanlobsemfysem, låg fysisk prestationsförmåga och avsaknad av kollateral ventilation kan bronkoskopisk lungvolymreduktion med envägsventiler erbjuda förbättrad hälsorelaterad livskvalitet samt en måttlig förbättring av den fysiska prestationsförmågan. Förbättring av lungfunktionen är liten. Patienter med homogent emfysem är exkluderade från bronkoskopisk lungvolymreduktion med envägsventiler på basis av tidigare erfarenheterna från kirurgisk lungvolymreduktion.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Bronkoskopisk lungvolymreduktion är en invasiv åtgärd som kan leda till ökad frekvens av exacerbationer, atelektaser (förlust av lungvolymer) och avstängningspneumoni, hemoptys (upphostning av blod), pneumothorax och en försämrad symtombild.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 4 studier [1-4], varav 3 är randomiserade kontrollerade studier. Slutsatserna baseras på 565 personer för effektmått ”Livskvalitet”, 565 personer för effektmåttet lungfunktion, 565 personer för effektmåttet fysisk prestationsförmåga, 492 personer för effektmåttet mortalitet och 565 personer för effektmåttet KOL-exacerbationer.

Kontrollgrupperna har i majoriteten av studierna fått optimalt medicinskt omhändertagande enligt riktlinjer från ERS/ATS (European Respiratory Society och American Thoracic Society), innefattande bronkdilaterande läkemedel, rökavvänjning, pneumokock- och influensavaccinationer samt upp till åtta veckor långt fysiskt rehabiliteringsprogram inför randomisering. I en studie består kontrollarmen av bilateral volymreduktion med Spiration®-ventilerna.

Interventionsgrupperna har i majoriteten av studierna bestått i bronkoskopisk, unilateral lungvolymreduktion av ena ovanloben med hjälp av envägsventilerna Zephyr®. Subgruppsanalyser finns för patienter med eller utan intakta fissurer, kollateralventilation (mätt med Chartis®-systemet) eller höga heterogenitetsindex.

I en av studierna består interventionen i unilateral ovanlobsreduktion med Spiration®-ventilerna (syftet är då ej att exkludera hela loben) i jämförelse med bilateral behandling med samma ventilmodell.

En uppdaterad litteratursökning har gjorts 2015-02-17. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade. Den nya litteraturen är tillagd i referenslistan [5, 6].

Saknas någon information i studierna?

En studie som jämför kirurgisk och bronkoskopisk lungvolymreduktion saknas. Endast en av inkluderade studier är blindad och jämför ventilbehandlingen med optimalt medicinskt omhändertagande. De bakomliggande verkningsmekanismerna för behandlingen samt effekten på luftvägsslemhinnan är inte helt kartlagda och befintliga studier är små. Långtidsuppföljning är bristfällig. Kvarstår att klargöra huruvida patienterna med alfa-1-antitrypsinbrist och predominerande underlobsemfysem gynnas och om ventilbehandling kan skjuta upp deras behov av lungtransplantation. Svenska studier för att besvara dessa frågor saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Ventilbehandling av patienter med KOL stadium 3–4 (FEV1 < 50 procent av förväntat värde) och heterogent emfysem är förknippad med en hög kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med farmakologisk behandling (skattning).

Referenser

 1. Herth, FJ, Noppen, M, Valipour, A, Leroy, S, Vergnon, JM, Ficker, JH, et al. Efficacy predictors of lung volume reduction with Zephyr valves in a European cohort. Eur Respir J. 2012; 39(6):1334-42.
 2. Ninane, V, Geltner, C, Bezzi, M, Foccoli, P, Gottlieb, J, Welte, T, et al. Multicentre European study for the treatment of advanced emphysema with bronchial valves. Eur Respir J. 2012; 39(6):1319-25.
 3. Sciurba, FC, Ernst, A, Herth, FJ, Strange, C, Criner, GJ, Marquette, CH, et al. A randomized study of endobronchial valves for advanced emphysema. The New England journal of medicine; 2010. p. 1233-44.
 4. Venuta, F, Anile, M, Diso, D, Carillo, C, De Giacomo, T, D'Andrilli, A, et al. Long-term follow-up after bronchoscopic lung volume reduction in patients with emphysema. Eur Respir J. 2012; 39(5):1084-9.
 5. Argula, RG, Strange, C, Ramakrishnan, V, Goldin, J. Baseline regional perfusion impacts exercise response to endobronchial valve therapy in advanced pulmonary emphysema. Chest. 2013; 144(5):1578-86.
 6. Valipour, A, Herth, FJ, Burghuber, OC, Criner, G, Vergnon, JM, Goldin, J, et al. Target lobe volume reduction and COPD outcome measures after endobronchial valve therapy. Eur Respir J. 2014; 43(2):387-96.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Kirurgisk behandling vid KOL