KOL, FEV1 < 50 procent av förväntat värde, upprepade exacerbationer trots optimerad exacerbationsförebyggande standardbehandling

 • Tillstånd: KOL, FEV1 < 50 procent av förväntat värde, upprepade exacerbationer trots optimerad exacerbationsförebyggande standardbehandling
 • Åtgärd: Långtidsbehandling med makrolidantibiotika

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden har begränsad effekt och stor biverkningsrisk.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Akuta exacerbationer är vanliga vid KOL och har stor betydelse för morbiditet och mortalitet. De påverkar i hög utsträckning patienternas livskvalitet samt behov av sjukvård och läkemedel.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL med FEV1 < 50 procent av förväntat värde och återkommande exacerbationer trots förebyggande behandling ger långtidsbehandling med makrolidantibiotika jämfört med placebo

 • en förebyggande effekt på antalet exacerbationer (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en viss ökning av livskvalitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • mindre behov av sjukhusvård (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av långtidsbehandling med makrolidantibiotika på mortalitet.

I en av de inkluderade översikterna visas att långtidsbehandling med makrolidantibiotika signifikant ökar risken för hörselnedsättning (p=0.04) och att behandlingen dessutom medför resistensutveckling (p<0,001). I den andra inkluderade studien är rapporteringen av biverkningar vid långtidsbehandling med makrolidantibiotika bristfällig och risken att drabbas av allvarliga biverkningar inte statistiskt säkerställd (p=0,08).

I subgruppsanalyser av azithromycins exacerbationsförebyggande effekter identifierades ingen skillnad med avseende på kön, förekomst av kronisk bronkit, syrgasbehandling eller samtidig inhalationsbehandling mot KOL. En bättre exacerbationsförebyggande effekt sågs hos äldre individer och personer med lindrigare sjukdom (enligt GOLD-kriterierna) medan ingen effekt sågs hos rökande individer med KOL.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Den ökade risken för svåra biverkningar i underlaget är ej statistiskt säkerställd (p = 0,08). Risk för hörselskada, kardiovaskulära biverkningar och bakteriell antibiotikaresistens har tidigare observerats vid behandling med makrolidantibiotika.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 1 systematisk översikt innehållande 6 randomiserade kontrollerade studier samt ytterligare 1 randomiserad kontrollerad studie [1, 2]. Slutsatserna baseras på 2 790 personer avseende risken för akut exacerbation, 1 142 personer avseende effekten på subjektivt hälsotillstånd och 1 248 personer avseende behovet av sjukhusvård samt 1 293 personer avseende effekten på mortalitet. Interventionsgrupperna har behandlats med antibiotika och kontrollgrupperna med placebo.

Saknas någon information i studierna?

Fler studier behövs för att bättre identifiera subgrupper med god effekt respektive de som saknar effekt av behandlingen. Studier av behandlingens duration och om den med fördel skulle kunna ges intermittent saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Långtidsbehandling med makrolidantibiotika är dominant alternativt innebär en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med placebo (skattning). Det skattade estimatet ska beaktas med viss försiktighet eftersom ingen studie med hälsoekonomiska effektmått identifierades.

Referenser

 1. Donath, E, Chaudhry, A, Hernandez-Aya, LF, Lit, L. A meta-analysis on the prophylactic use of macrolide antibiotics for the prevention of disease exacerbations in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Respir Med. 2013; 107(9):1385-92.
 2. Han, MK, Tayob, N, Murray, S, Dransfield, MT, Washko, G, Scanlon, PD, et al. Predictors of chronic obstructive pulmonary disease exacerbation reduction in response to daily azithromycin therapy. Am J Respir Crit Care Med. 2014; 189(12):1503-8.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL