KOL, exacerbation, misstänkt infektion i slutenvård

 • Tillstånd: KOL, exacerbation, misstänkt infektion i slutenvård
 • Åtgärd: Antibiotika

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden ger en minskad risk för behandlingssvikt på grund av exacerbationer samt en förkortad vårdtid. Åtgärden innebär en låg kostnad per effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Akuta exacerbationer är vanliga vid KOL och har stor betydelse för morbiditet och mortalitet. De påverkar i hög utsträckning patienternas livskvalitet samt behov av sjukvård och läkemedel. En betydande del av exacerbationerna initieras av virusinfektioner men betydelsen av patogena bakterier har på senare år kommit att betonas. Sammantaget utgör individer som lider av KOL en stor grupp av patienter som periodvis behandlas med antibiotika.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL med akut exacerbation och misstänkt infektion i slutenvård ger antibiotikabehandling jämfört med placebo

 • en minskad risk för behandlingssvikt (begränsat vetenskapligt underlag)
 • minskad mortalitet hos patienter vårdade på intensivvårdsavdelning, ingen effekt på mortalitet hos övriga sjukhusvårdade patienter (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ökad risk för biverkningar, framför allt diarré (begränsat vetenskapligt underlag)
 • förkortad vårdtid på intensivvårdsavdelning, men ej på vanlig vårdavdelning (begränsat vetenskapligt underlag).

Effekterna av antibiotikabehandling vid KOL-exacerbation är kliniskt relevanta och tydligast i patientgrupper med svår KOL eller svåra exacerbationer vilka kräver slutenvård, i synnerhet vid behov av intensivvård med assisterad ventilation.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Diarré är en signifikant biverkan. Denna kan inbegripa enterokolit orsakad av Clostridium difficile och kan ibland medföra stora besvär för patienten. Allergiska reaktioner och svampöverväxt på slemhinnor är andra kända biverkningar.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 1 systematisk översikt där 16 randomiserade kontrollerade studier inkluderats [1]. Slutsatserna baseras på 385 personer (sjukhusvårdade) respektive 93 personer (vårdade på intensivvårdsavdelning) vad gäller risken för behandlingssvikt inom fyra veckor, 531 personer (sjukhusvårdade) respektive 93 personer (vårdade på intensivvårdsavdelning) vad gäller mortalitet, 1 243 personer (oselekterad KOL-population) vad gäller risken för biverkningar samt 109 personer (sjukhusvårdade) respektive 93 personer (vårdade på intensivvårdsavdelning) vad gäller inverkan på vårdtid. Interventionsgrupperna har behandlats med antibiotika och kontrollgrupperna med placebo.

Saknas någon information i studierna?

Definitionen av exacerbation och dess svårighetsgrad samt betydelse av odlingsverifiering, eradikering, antibiotikaval och behandlingstidens längd saknas. Information om det förekommer en additiv effekt av antibiotika vid samtidig behandling med perorala steroider i samband akut exacerbation saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Hos intensivvårdsbehandlade personer är antibiotikabehandling dominant alternativt innebär en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med placebo (skattning). Hos en mer blandad grupp är effekten mer osäker. Skattningen ska betraktas med viss försiktighet eftersom ingen studie med hälsoekonomiska effektmått identifierades.

Referenser

 1. Vollenweider, DJ, Jarrett, H, Steurer-Stey, CA, Garcia-Aymerich, J, Puhan, MA. Antibiotics for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 12:CD010257.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL