KOL, exacerbation, misstänkt infektion i öppenvård

 • Tillstånd: KOL, exacerbation, misstänkt infektion i öppenvård
 • Åtgärd: Antibiotika

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad. Bakteriell infektion kan vara orsak och behandling med antibiotika anses därför vara motiverad. Det är sannolikt att åtgärden minskar behandlingssvikt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Akuta exacerbationer är vanliga vid KOL och har stor betydelse för morbiditet och mortalitet. De påverkar i hög utsträckning patienternas livskvalitet samt behov av sjukvård och läkemedel. En betydande del av exacerbationerna initieras av virusinfektioner men betydelsen av patogena bakterier har på senare år kommit att betonas. Sammantaget utgör individer som lider av KOL en stor grupp av patienter som periodvis behandlas med antibiotika.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL med exacerbation och misstänkt infektion i öppenvård ger antibiotikabehandling jämfört med placebo

 • ingen statistiskt säkerställd minskad risk för behandlingssvikt vid användning av i dag tillgängliga antibiotika (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ökad risk för biverkningar, framför allt diarré (begränsat vetenskapligt underlag).

Effekten på behandlingssvikt kan bedömas som gränssignifikant när metaanalysen är begränsad till nu tillgängliga läkemedel. En bredare analys, där även läkemedel som inte är tillgängliga i Sverige inkluderades, redovisar en signifikant minskad risk för behandlingssvikt hos polikliniska patienter med lindrig till måttlig exacerbation.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Diarré är en signifikant biverkan. Denna kan inbegripa enterokolit orsakad av Clostridium difficile och kan ibland medföra stora besvär för patienten. Allergiska reaktioner och svampöverväxt på slemhinnor är andra kända biverkningar.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 1 systematisk översikt där 16 randomiserade kontrollerade studier inkluderats [1]. Slutsatserna baseras på 790 personer för behandlingssvikt, 1 243 personer för risken för biverkningar. Interventionsgrupperna har behandlats med antibiotika och kontrollgrupperna med placebo.

Saknas någon information i studierna?

Definitionen av exacerbation och dess svårighetsgrad samt betydelse av odlingsverifiering, eradikering, antibiotikaval och behandlingstidens längd saknas. Information om det förekommer en additiv effekt av antibiotika vid samtidig behandling med perorala steroider i samband akut exacerbation saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Vollenweider, DJ, Jarrett, H, Steurer-Stey, CA, Garcia-Aymerich, J, Puhan, MA. Antibiotics for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 12:CD010257.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL