KOL, alfa-1-antitrypsinbrist

 • Tillstånd: KOL, alfa-1-antitrypsinbrist
 • Åtgärd: Alfa-1-antitrypsinbehandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget för att bedöma åtgärdens effekt på KOL-relaterade effektmått är otillräckligt. Åtgärden har en positiv effekt på lungdensitet.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

KOL orsakas oftast av tobaksrökning, men individer med en genetiskt betingad brist på ett enzym, alfa-1-antitrypsin (AAT), har större risk att utveckla emfysem tidigt, framför allt om de är rökare. I Sverige är förekomsten av denna genetiska defekt, kallad PiZZ, ungefär 1/1 600 bland nyfödda. Eftersom AAT normalt förekommer i blodet i en given koncentration, har man föreslagit att så kallad substitutionsbehandling med AAT skulle höja blodkoncentrationen och därigenom reducera risken att utveckla KOL och emfysem.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL och genetiskt betingad brist på alfa-1-antitrypsin (AAT) (vanligen PiZZ) har substitutionsbehandling med AAT jämfört med placebo

 • en liten positiv effekt på lungdensitet mätt med datortomografi (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av AAT-behandling på lungfunktion, exacerbationsfrekvens, livskvalitet och diffusionskapacitet för kolmonoxid vid KOL och samtidig AAT-brist.

Data är baserade på små randomiserade kontrollerade studier och större observationsstudier med något varierande inklusionskriterier. Resultaten från de studier som undersökt livskvalitet och exacerbationsfrekvens är bristfälliga eftersom antalet studiedeltagare är litet och studielängderna korta. Vidare saknas helt långtidsstudier avseende mortalitet. Sammantaget har således studierna begränsat vetenskapligt värde liksom klinisk relevans, även om det från observationsstudierna finns indikationer på att AAT-behandling kan senarelägga lungfunktionsnedsättning och emfysemprogress.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Behandlingen är oftast väl tolererad med få biverkningar, cirka 0,02 händelser per patientmånad. Andnöd, yrsel feber, huvudvärk, frossa, nässelutslag, illamående och kräkningar är de vanligaste biverkningarna.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 3 systematiska översikter [1-3] samt en retrospektiv observationsstudie [4]. Slutsatserna baseras på 1 176 personer för FEV1, 209 personer för exacerbationer, 82 personer för livskvalitet, 137 personer för diffusionskapacitet och 123 personer för lungdensitet.

Interventionsgrupperna fick substitutionsbehandling med AAT intravenöst, antingen varje, varannan, var tredje, var fjärde vecka eller enligt behandlande läkare. Kontrollgrupperna fick albumin som placebo i de randomiserade studierna, alternativt ingen behandling i observationsstudierna. Subgruppsanalyser gjordes med avseende på graden av obstruktivitet mätt som FEV1, där man fann mer uttalad positiv effekt vid FEV1 30–65 procent av förväntat värde.

Saknas någon information i studierna?

Information om AAT-substitutionsbehandlingens påverkan på patientrelaterade effektmått såsom funktionsstatus, symtom och livslängd saknas. Endast i två respektive tre relativt små studier är livskvalitet och exacerbationsfrekvens studerade.

Hälsoekonomisk bedömning

AAT-behandling medför hög kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med placebo (skattning). Det saknas publicerad hälsoekonomisk evidens.

Referenser

 1. Chapman, KR, Stockley, RA, Dawkins, C, Wilkes, MM, Navickis, RJ. Augmentation therapy for alpha1 antitrypsin deficiency: a meta-analysis (Structured abstract). Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease; 2009. p. 177-84.
 2. Gotzsche, PC, Johansen, HK. Intravenous alpha-1 antitrypsin augmentation therapy for treating patients with alpha-1 antitrypsin deficiency and lung disease. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (7):CD007851.
 3. Stockley, RA, Parr, DG, Piitulainen, E, Stolk, J, Stoel, BC, Dirksen, A. Therapeutic efficacy of alpha-1 antitrypsin augmentation therapy on the loss of lung tissue: an integrated analysis of 2 randomised clinical trials using computed tomography densitometry. Respir Res. 2010; 11:136.
 4. Barros-Tizon, JC, Torres, ML, Blanco, I, Martinez, MT. Reduction of severe exacerbations and hospitalization-derived costs in alpha-1-antitrypsin-deficient patients treated with alpha-1-antitrypsin augmentation therapy. Ther Adv Respir Dis. 2012; 6(2):67-78.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL