KOL, akut exacerbation

 • Tillstånd: KOL, akut exacerbation
 • Åtgärd: Systemisk steroidbehandling

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden minskar risken för behandlingsmisslyckande (tidigt återfall) samt har låg kostnad.

Kommentar: Åtgärden avser behandling med kortisonkur.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Peroral steroidbehandling vid KOL med akut exacerbation.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL med akut exacerbation ger systemisk steroidbehandling jämfört med placebo

 • en mindre risk för behandlingsmisslyckanden (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen kliniskt betydelsefull effekt på dyspné (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen skillnad i mortalitet (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en liten förbättring av lungfunktionen mätt som FEV1 (starkt vetenskapligt underlag)
 • en ökad risk för biverkningar i form av ökad aptit, viktuppgång och sömnsvårigheter (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ökad risk för hyperglykemi (starkt vetenskapligt underlag).

Subgruppsanalyser har inte visat någon fördel med kurer längre än sju dagar jämfört med kurer kortare än sju dagar.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Fler biverkningar, framför allt hyperglykemi vid aktiv behandling med perorala steroider.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 1 systematisk översikt och 1 randomiserad kontrollerad studie [1, 2]. Slutsatserna baseras på 917 personer för behandlingsmisslyckanden, 648 personer för lungfunktion 178 personer för dyspné, 736 personer för biverkningar, 504 personer för hyperglykemi och 913 personer för mortalitet. Interventionsgrupperna fick systemiska kortikosteroider parenteralt eller oralt. Kontrollgrupperna fick placebo. I båda grupperna gavs standardiserad övrig behandling. I subgruppsanalyserna jämfördes parenteral eller peroral systemisk kortikosteroidbehandling i mindre än sju dagar med behandling i sju dagar eller längre.

Saknas någon information i studierna?

Information om kön saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Hälsoekonomisk evidens saknas. Anses behandlingen relevant ur ett kliniskt perspektiv är den sannolikt även kostnadseffektiv till följd av behandlingens låga kostnad.

Referenser

 1. Leuppi, JD, Schuetz, P, Bingisser, R, Bodmer, M, Briel, M, Drescher, T, et al. Short-term vs conventional glucocorticoid therapy in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: the REDUCE randomized clinical trial. JAMA. 2013; 309(21):2223-31.
 2. Walters, JA, Gibson, PG, Wood-Baker, R, Hannay, M, Walters, EH. Systemic corticosteroids for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2009; (1):CD001288.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL