KOL, akut exacerbation, respiratorisk acidos

 • Tillstånd: KOL, akut exacerbation, respiratorisk acidos
 • Åtgärd: Non-invasiv ventilation

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden minskar respiratorisk acidos, dödlighet och vårdbehov samt har en låg kostnad per effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Non-invasiv ventilation ges vid akuta exacerbationer hos patienter med svår KOL med respiratorisk acidos (lågt arteriellt pH) och koldioxidretention (högt koldioxidtryck/PaCO2). Behandlingen ges vanligen på intensivvårdsavdelningar men kan även ges på akutvårdsavdelningar och vårdavdelningar där speciell kompetens för att ge behandlingen finns. Behandlingen sätts in vid akuta exacerbationer där den initiala behandlingen inte gett tillfredsställande resultat med avseende på arteriellt pH och PaCO2.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid akut KOL-exacerbation med respiratorisk acidos och koldioxidretention ger behandling med non-invasiv ventilation jämfört med vanlig medicinsk behandling

 • minskad behandlingssvikt (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • minskad mortalitet (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • minskat behov av trakeal intubation (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • minskad vårdtid på sjukhus (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • minskad respiratorisk acidos (förhöjning av arteriellt pH) uppmätt en timme efter påbörjad behandling (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen säkerställd effekt på arteriellt syrgastryck (PaO2) uppmätt en timme efter påbörjad behandling (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • minskad koldioxidretention (sänkning av PaCO2) uppmätt en timme efter påbörjad behandling (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 2 systematiska översikter som innehåller 14 randomiserade kontrollerade studier (RCT) vardera [1, 2]. Av dessa förekommer 8 RCT i båda översikterna. Nedan anges det totala antal patienter som de båda översikterna är baserade på (vilket innebär att patientunderlag i studier som ingår i båda översikterna endast räknats en gång). Slutsatserna baseras på 541 patienter för bedömning av behandlingssvikt, 1 121 patienter för mortalitet, 1 216 patienter för behov av trakeal intubation, 1 216 patienter för vårdtid på sjukhus, 408 patienter för effekt på respiratorisk acidos, 378 patienter för effekt på PaO2 och 408 patienter för effekt på koldioxidretention.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Åtgärden non-invasiv ventilation är dominant alternativt innebär en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med vanlig medicinsk behandling (skattning).

Referenser

 1. Quon, BS, Gan, WQ, Sin, DD. Contemporary management of acute exacerbations of COPD: a systematic review and metaanalysis. Chest. 2008; 133(3):756-66.
 2. Ram, FS, Picot, J, Lightowler, J, Wedzicha, JA. Non-invasive positive pressure ventilation for treatment of respiratory failure due to exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2004; (3):CD004104.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Omvårdnad och rehabilitering vid KOL