KOL, akut exacerbation

 • Tillstånd: KOL, akut exacerbation
 • Åtgärd: Teofyllin

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma positiva effekter av åtgärden. Dessutom innebär åtgärden en ökad risk för biverkningar.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Akut exacerbation vid KOL som behandlas med systemiskt teofyllin.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid KOL och akut exacerbation

 • är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att bedöma effekt av teofyllin på lungfunktion, sjukhusinläggningar, antal vårddagar och symtom
 • ger behandling med teofyllin en ökad risk för biverkningar som illamående, darrningar, hjärtklappning och arytmier jämfört med placebo (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Systematisk översikt på relativt få patienter visar risker för biverkningar som illamående, darrningar, hjärtklappning och arytmier.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av teofyllinbehandling på exacerbationer hos personer med KOL har utvärderats i 1 systematisk översikt innehållande 4 randomiserade kontrollerade studier [1]. Slutsatserna baseras på totalt 91 personer för lungfunktion, 39 personer för sjukhusinläggningar, 91 personer för återinsjuknande, 50 personer för vårddagar och 78 personer för symtom.

Interventionsgrupperna har behandlats med teofyllin som tillägg till standardbehandling (beta-2-stimulerare, systemisk steroidbehandling samt antibiotika) och jämförts mot placebo i kombination med standardbehandling.

Saknas någon information i studierna?

Fördelningen av olika effektmått är heterogen.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Barr, RG, Rowe, BH, Camargo, CA. Methylxanthines for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (2):CD002168.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid KOL