Astma

 • Tillstånd: Astma
 • Åtgärd: Skriftlig behandlingsplan

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till en ökad grad av astmakontroll och följsamhet till behandling samt innebär en måttlig kostnad per effekt.

Kommentar: Stor risk för utebliven läkemedelsbehandling till följd av avsaknad av behandlingsplan.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

En av grundstenarna i vården av personer med astma är behandling med läkemedel. Hur behandlingen kommuniceras till patienten skiljer sig åt. Internationella riktlinjer trycker dock på vikten av att ge patienter en egenvårdsplan eller skriven behandlingsplan med möjlighet att justera behandlingsdos utifrån symtom och till exempel infektioner. Syftet med denna frågeställning är att undersöka effekten av att patienten förskrivs en egenvårds- eller behandlingsplan.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma ger förskrivning av en egenvårds- eller behandlingsplan utöver sedvanlig vård

 • ökad grad av astmakontroll (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ökad följsamhet till ordinerad behandling med inhalationssteroid (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen påverkan på lungfunktion eller sjukhusinläggningar (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 4 studier, varav 1 systematisk översikt och 3 randomiserade kontrollerade studier [1-4]. Slutsatserna baseras på 219 barn för effektmått astmakontroll, 906 personer för följsamhet till ordinerad behandling och 1 575 personer för lungfunktion samt akutbesök eller sjukhusinläggningar.

Interventionsgruppen fick förskrivet en skriftlig egenvårds- eller behandlingsplan med information om möjlighet till dosändring utifrån eventuella symtom. Kontrollgruppen fick vanlig vård och ingen skriftlig information.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

En skriftlig behandlingsplan innebär en måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med enbart sedvanlig vård (skattning).

Referenser

 1. Powell, H, Gibson, PG. Options for self-management education for adults with asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (1):CD004107.
 2. Bhogal, S, Zemek, R, Ducharme, FM. Written action plans for asthma in children. Cochrane Database Syst Rev. 2006; (3):CD005306.
 3. Ducharme, FM, Zemek, RL, Chalut, D, McGillivray, D, Noya, FJ, Resendes, S, et al. Written action plan in pediatric emergency room improves asthma prescribing, adherence, and control. Am J Respir Crit Care Med. 2011; 183(2):195-203.
 4. Patel, MR, Valerio, MA, Sanders, G, Thomas, LJ, Clark, NM. Asthma action plans and patient satisfaction among women with asthma. Chest. 2012; 142(5):1143-9.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Omvårdnad och rehabilitering vid astma