Astma, vuxna och barn ≥ 12 år

 • Tillstånd: Astma, vuxna och barn ≥ 12 år
 • Åtgärd: Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret ACT

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en god förmåga att utvärdera astmakontroll. Frågeformuläret är användarvänligt för patient och vårdpersonal.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Målsättningen med behandling av patienter med astma är att uppnå optimal astmakontroll och fullgod livskvalitet. För bedömning av astmakontroll finns frågeformulär, som till exempel ACT (asthma control test), framtagna.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma hos vuxna och barn ≥ 12 år ger bedömning av hälsostatus med frågeformuläret ACT

 • en 77 procents sensitivitet och 84 procents specificitet att påvisa optimal astmakontroll (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en 75 procents sensitivitet och 82 procents specificitet att påvisa partiell astmakontroll (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en 49 procents sensitivitet och 92 procents specificitet att påvisa okontrollerad astma (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Sammanfattningsvis bedöms symtombedömning med ACT ha en god precision vad gäller bedömning av optimal och partiell astmakontroll men inte okontrollerad astma.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Frågeformuläret ACT har utvärderats i 1 systematisk översikt innehållande 21 studier [1]. Slutsatserna baseras på 11 141 personer för optimal astmakontroll, partiell astmakontroll och okontrollerad astma. I studierna har ACT jämförts mot ACQ (asthma control questionnaire).

Saknas någon information i studierna?

För både ACT och ACQ saknas generaliserbara och välgjorda studier på astmapatienter av alla svårighetsgrader med viktiga effektmått som framtida exacerbationer och symtomkontroll.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Jia, CE, Zhang, HP, Lv, Y, Liang, R, Jiang, YQ, Powell, H, et al. The Asthma Control Test and Asthma Control Questionnaire for assessing asthma control: Systematic review and meta-analysis. J Allergy Clin Immunol. 2013; 131(3):695-703.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Uppföljning och symtombedömning vid astma