Astma, vuxna

 • Tillstånd: Astma, vuxna
 • Åtgärd: Patientutbildning och stöd i egenvård, individuellt eller i grupp

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till färre sjukhusinläggningar, minskad sjukfrånvaro och förbättrad astmakontroll. Kostnaden per effekt är låg till måttlig.

Kommentar: Det går inte att särskilja effekterna av att ge patientutbildning i grupp eller individuellt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Patientutbildning är en viktig komponent i behandlingen av astma. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder med patientutbildning har en betydande plats i vården för att hjälpa personer med astma att hantera sina symtom, sitt dagliga liv och sin sjukdom. Vid patientutbildningen berörs flera olika områden såsom stöd till egenvård, rökstopp, sjukdomskunskap, åtgärder vid försämring samt läkemedel, det senare ofta i kombination med en skriven behandlingsplan. Syftet med denna litteratursökning är att undersöka nyttan av strukturerad patientutbildning i kombination med olika egenvårdsstrategier vid astma hos vuxna. I de fall det är möjligt undersöks också om det är skillnad på patientutbildning i grupp eller individuellt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos vuxna med astma ger patientutbildning i kombination med stöd till egenvård jämfört med sedvanlig vård

 • minskad risk för sjukhusinläggningar, minskat antal akutbesök och mindre sjukfrånvaro (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • förbättrad skattning av livskvalitet (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • förbättrad astmakontroll (begränsat vetenskapligt underlag)
 • oklar påverkan på lungfunktion (begränsat vetenskapligt underlag).

Utbildningarna ges i kombination med någon form av egenvårdskontroll. Den kliniska relevansen av åtgärden och effekten är stor.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 4 systematiska översikter och 1 randomiserad kontrollerad studie [1-5]. Slutsatserna baseras på 7 940 personer för sjukhusinläggning, 8 081 personer för akutbesök, 6 090 personer för sjukfrånvaro, 1 419 personer för lungfunktion, 513 personer för livskvalitet och 141 personer för astmakontroll.

Interventionsgrupperna fick patientutbildning i kombination med olika former av egenvårdsutbildning. I en studie fick interventionsgruppen endast patientinformation, där olika former av egenvårdsinterventioner var exkluderade. Kontrollgruppen fick i samtliga fall rutinvård.

Saknas någon information i studierna?

I samtliga studier var det svårt att utvärdera skillnaden i effekt om interventionen skedde i grupp eller individuellt.

Hälsoekonomisk bedömning

Patientutbildning innebär en låg till måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med sedvanlig vård (skattning).

Referenser

 1. Bailey, EJ, Cates, CJ, Kruske, SG, Morris, PS, Brown, N, Chang, AB. Culture-specific programs for children and adults from minority groups who have asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2009; (2):CD006580.
 2. Gibson Peter, G, Powell, H, Wilson, A, Abramson Michael, J, Haywood, P, Bauman, A, et al. Self-management education and regular practitioner review for adults with asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews: John Wiley & Sons, Ltd; 2002.
 3. Gibson Peter, G, Powell, H, Wilson, A, Hensley Michael, J, Abramson Michael, J, Bauman, A, et al. Limited (information only) patient education programs for adults with asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews: John Wiley & Sons, Ltd; 2002.
 4. Nokela, M, Arnlind, MH, Ehrs, PO, Krakau, I, Forslund, L, Jonsson, EW. The influence of structured information and monitoring on the outcome of asthma treatment in primary care: a cluster randomized study. Respiration. 2010; 79(5):388-94.
 5. Tapp, S, Lasserson Toby, J, Rowe Brian, H. Education interventions for adults who attend the emergency room for acute asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews: John Wiley & Sons, Ltd; 2007.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Omvårdnad och rehabilitering vid astma