Astma, underhållsbehandling med inhalationssteroid, barn > 6 månader

 • Tillstånd: Astma, underhållsbehandling med inhalationssteroid, barn > 6 månader
 • Åtgärd: Monitorering av längdtillväxt

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden är enkel att utföra och kan förebygga negativ påverkan på längdtillväxt. 

Kommentar: Regelbunden längdmätning är motiverad för att identifiera de barn som löper störst risk för påverkan.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Monitorering av längdtillväxt genom längdmätning hos barn och ungdomar som står på underhållsbehandling med inhalationssteroider.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig till mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos barn och ungdomar med astma kan underhållsbehandling med inhalationssteroid leda till en negativ påverkan på längdtillväxten jämfört med icke-steroidbehandling eller placebo

 • 12 av de 13 randomiserade kontrollerade studierna inkluderade i underlaget visar på en liten (0,4–1,3 cm) negativ längdtillväxtpåverkan (begränsat vetenskapligt underlag).

Kommentar: I en långtidsuppföljning av barn som under 4–6 år behandlats med 400 µg budesonid fann man en påverkan på den vuxna slutlängden med i snitt -1,2 cm, jämfört med de som behandlats med placebo. Spridningen (95 procents konfidensintervall) är större bland kvinnor (-2,9–(-0,7)) än bland män (-1,8–(-0,2)). Regelbunden längdmätning är därför motiverad vid underhållsbehandling med inhalationssteroid för att identifiera de som löper risk att få en större påverkan än 1,2 cm och därför kan behöva en anpassning av dos eller behandlingstid [1].

Vilka studier ingår i granskningen?

Den negativa effekten på längdtillväxten hos barn och ungdomar som underhållsbehandling med inhalationssteroider kan ge upphov till har rapporterats i flera studier. I underlaget ingår 13 randomiserade kontrollerade studier [1-10]. 8 studier jämför inhalationssteroid (budesonide, flutikason, beklometason och mometason) med icke-steroid eller placebo, och samtliga visar en tillväxtpåverkan motsvarande cirka 1 cm per år. I en Cochraneöversikt som jämför regelbunden med periodisk behandling med budesonide eller beklometason baseras resultatet på 4 barnstudier som visar en tillväxtpåverkan på 0,4 cm under behandlingstiden med regelbunden behandling. 1 randomiserad kontrollerad studie med flutikason/budesonide visar ingen skillnad i tillväxt.

I en systematisk översikt från 2014 utvärderas inhalationssteroiders påverkan på längdtillväxt i studier med kortare behandlingstid (minst tre månaders behandling). En metaanalys av 14 RCT innehållande 5 717 barn med astma visade på en liten negativ påverkan (medeldifferens -0,48 cm per år, 95 procents konfidensintervall -0,65 till -0,30) med måttligt stark evidensstyrka [11].

Saknas någon information i studierna?

Resultaten härrör från heterogena studier avseende, preparat, dos, behandlingstid och astmasvårighetsgrad vilket gör det omöjligt att ge en säker uppgift om hur mycket längtillväxten till vuxenlängd påverkas. Endast en studie har en randomiserad behandling under lång tid och därefter uppföljning till vuxen ålder.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Kelly, HW, Sternberg, AL, Lescher, R, Fuhlbrigge, AL, Williams, P, Zeiger, RS, et al. Effect of inhaled glucocorticoids in childhood on adult height. N Engl J Med. 2012; 367(10):904-12.
 2. Altintas, DU, Karakoc, GB, Can, S, Yilmaz, M, Kendirli, SG. The effects of long term use of inhaled corticosteroids on linear growth, adrenal function and bone mineral density in children. Allergologia et immunopathologia; 2005. p. 204-9.
 3. Becker, AB, Kuznetsova, O, Vermeulen, J, Soto-Quiros, ME, Young, B, Reiss, TF, et al. Linear growth in prepubertal asthmatic children treated with montelukast, beclomethasone, or placebo: a 56-week randomized double-blind study. Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology; 2006. p. 800-7.
 4. Chauhan, BF, Chartrand, C, Ducharme, FM. Intermittent versus daily inhaled corticosteroids for persistent asthma in children and adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 2:CD009611.
 5. Gradman, J, Wolthers, OD. A randomized trial of lower leg and height growth in children with asthma treated with inhaled budesonide from a new dry powder inhaler. Pediatr Allergy Immunol. 2010; 21(1 Pt 2):e206-12.
 6. Guilbert, TW, Mauger, DT, Allen, DB, Zeiger, RS, Lemanske, RF, Jr., Szefler, SJ, et al. Growth of preschool children at high risk for asthma 2 years after discontinuation of fluticasone. J Allergy Clin Immunol. 2011; 128(5):956-63 e1-7.
 7. Martinez, FD, Chinchilli, VM, Morgan, WJ, Boehmer, SJ, Lemanske, RF, Jr., Mauger, DT, et al. Use of beclomethasone dipropionate as rescue treatment for children with mild persistent asthma (TREXA): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2011; 377(9766):650-7.
 8. Skoner, DP, Meltzer, EO, Milgrom, H, Stryszak, P, Teper, A, Staudinger, H. Effects of inhaled mometasone furoate on growth velocity and adrenal function: a placebo-controlled trial in children 4-9 years old with mild persistent asthma. J Asthma. 2011; 48(8):848-59.
 9. Tonascia, J, Adkinson, NF, Bender, B, Cherniack, R, Donithan, M, Kelly, HW, et al. Long-term effects of budesonide or nedocromil in children with asthma. New England Journal of Medicine; 2000. p. 1054-63.
 10. Turpeinen, M, Nikander, K, Pelkonen, AS, Syvanen, P, Sorva, R, Raitio, H, et al. Daily versus as-needed inhaled corticosteroid for mild persistent asthma (The Helsinki early intervention childhood asthma study). Arch Dis Child. 2008; 93(8):654-9.
 11. Zhang, L, Prietsch, SO, Ducharme, FM. Inhaled corticosteroids in children with persistent asthma: effects on growth. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 7:CD009471.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma