Astma, svår, vuxna

 • Tillstånd: Astma, svår, vuxna
 • Åtgärd: Bronkiell termoplastik

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad och åtgärden förbättrar livskvalitet men ökar exacerbationer och sjukhusinläggningar under behandlingsperioden. Åtgärden är fortfarande ny.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Bronkiell termoplastik hos personer med svår astma.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid farmakologiskt svårbehandlad astma ger behandling med bronkiell termoplastik jämfört med standardbehandling

 • förbättrad livskvalitet (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • oförändrad astmarelaterad läkemedelsförbrukning (begränsat vetenskapligt underlag)
 • tillfällig ökning av exacerbationer under behandlingsperioden, ej under uppföljningstiden (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen ökad mortalitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • tillfällig ökning av sjukhusinläggningar under behandlingsperioden, ej under uppföljningstiden (begränsat vetenskapligt underlag).

Bronkiell termoplastik kan erbjuda kliniskt relevant symtomlindring när alla tre behandlingstillfällen i narkos genomförts, men till priset av tillfälligt ökade luftvägsrelaterade besvär och sjukvårdstillfällen. Den längsta tillgängliga uppföljningen är 5 år.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Interventionen förknippas med exacerbationer som oftast är spontant övergående men i undantagsfall intensivvårdskrävande.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 8 studier varav 5 är randomiserade kontrollerade studier [1-7] samt en systematisk översikt [8]. Slutsatserna baseras på 376 personer för effektmåttet livskvalitet, 633 personer för effektmåttet astmarelaterad läkemedelsförbrukning, 344 personer för effektmåttet exacerbationer, 633 personer för effektmåttet mortalitet, 633 personer för effektmåttet lungfunktionsdata och 344 personer för effektmåttet sjukhusinläggningar (serious adverse events).

Kontrollgrupperna erhöll standardbehandling med inhalationssteroid och långverkande betaagonister samt kortverkande luftrörvidgande mediciner vid behov. Interventionsgruppen behandlades med samma farmakologiska underhållsbehandling, inklusive kortverkande vid behov, som kontrollgruppen samt genomgick behandling med bronkiell termoplastik i narkos vid tre separata tillfällen med cirka tre veckors mellanrum. Termoplastikbehandlingen var dubbelblindad i den största RCT-studien.

Saknas någon information i studierna?

Termoplastikens verkningsmekanismer samt effekten på bronkslemhinnan är inte fullt kartlagda. Långtidsuppföljning är ännu knapphändig och kliniska data ytterst begränsade. Det kvarstår att klargöra om termoplastik leder till förbättrade lungfunktionsdata, minskad sjukvård- och läkemedelskonsumtion. En svensk studie för att besvara dessa frågor saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Castro, M, Rubin, A, Laviolette, M, Hanania, NA, Armstrong, B, Cox, G. Persistence of effectiveness of bronchial thermoplasty in patients with severe asthma. Ann Allergy Asthma Immunol. 2011; 107(1):65-70.
 2. Castro, M, Rubin, AS, Laviolette, M, Fiterman, J, De Andrade Lima, M, Shah, PL, et al. Effectiveness and safety of bronchial thermoplasty in the treatment of severe asthma: a multicenter, randomized, double-blind, sham-controlled clinical trial. Am J Respir Crit Care Med. 2010; 181(2):116-24.
 3. Cox, G, Miller, JD, McWilliams, A, Fitzgerald, JM, Lam, S. Bronchial thermoplasty for asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2006; 173(9):965-9.
 4. Cox, G, Thomson, NC, Rubin, AS, Niven, RM, Corris, PA, Siersted, HC, et al. Asthma control during the year after bronchial thermoplasty. N Engl J Med. 2007; 356(13):1327-37.
 5. Doeing, DC, Mahajan, AK, White, SR, Naureckas, ET, Krishnan, JA, Hogarth, DK. Safety and feasibility of bronchial thermoplasty in asthma patients with very severe fixed airflow obstruction: a case series. J Asthma. 2013; 50(2):215-8.
 6. Pavord, ID, Cox, G, Thomson, NC, Rubin, AS, Corris, PA, Niven, RM, et al. Safety and efficacy of bronchial thermoplasty in symptomatic, severe asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2007; 176(12):1185-91.
 7. Thomson, NC, Rubin, AS, Niven, RM, Corris, PA, Siersted, HC, Olivenstein, R, et al. Long-term (5 year) safety of bronchial thermoplasty: Asthma Intervention Research (AIR) trial. BMC Pulmonary Medicine; 2011. p. 8.
 8. Torrego, A, Sola, I, Munoz, AM, Roque, IFM, Yepes-Nunez, JJ, Alonso-Coello, P, et al. Bronchial thermoplasty for moderate or severe persistent asthma in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 3:CD009910.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma