Astma, rökare

 • Tillstånd: Astma, rökare
 • Åtgärd: Rökstopp

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden har positiv effekt på livskvalitet, symtom och annan behandling. Kostnaden per effekt är låg till måttlig.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Prevalensen av astma i befolkningen beräknas till cirka 8 procent. Målet för behandling är att personer med astma ska kunna leva ett liv med minsta möjliga påverkan på dagliga aktiviter, utan nattliga besvär, ha en i så god lungfunktion som möjligt, samt inte behöva ta luftrörsvidgande mediciner mer än två gånger i veckan. Denna granskning avser att studera nyttan av rökstopp för patienter med astma.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos vuxna med astma leder rökstopp till

 • förbättrad livskvalitet (begränsat vetenskapligt underlag)
 • minskning av dagliga symtom (begränsat vetenskapligt underlag)
 • påverkar inte lungfunktionen mätt med PEF (begränsat vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten på andel med astmakontroll.

Den kliniska nyttan av åtgärder som leder till rökstopp hos patienter med astma bedöms som stor.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår 2 randomiserade kontrollerade studier och 1 observationsstudie [1-3]. Slutsatserna baseras på 222 personer för livskvalitet, 254 personer för lungfunktion, 922 personer för astmakontroll och 222 personer för effektmått dagliga symtom.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas ingen information i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Rökavvänjningsprogram vid astma innebär en låg till måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med inget avvänjningsprogram (skattning).

Referenser

 1. Boulet, LP, FitzGerald, JM, McIvor, RA, Zimmerman, S, Chapman, KR. Influence of current or former smoking on asthma management and control. Can Respir J. 2008; 15(5):275-9.
 2. Chaudhuri, R, Livingston, E, McMahon, AD, Lafferty, J, Fraser, I, Spears, M, et al. Effects of smoking cessation on lung function and airway inflammation in smokers with asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2006; 174(2):127-33.
 3. Tonnesen, P, Pisinger, C, Hvidberg, S, Wennike, P, Bremann, L, Westin, A, et al. Effects of smoking cessation and reduction in asthmatics. Nicotine Tob Res. 2005; 7(1):139-48.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Omvårdnad och rehabilitering vid astma