Astma, rinitsymtom, vuxna och barn ≥ 6 år

 • Tillstånd: Astma, rinitsymtom, vuxna och barn ≥ 6 år
 • Åtgärd: Nasala steroider för astmakontroll

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har ingen effekt på astmasymtom eller lungfunktion.

Kommentar: Rinitbehandling ska alltid övervägas separat.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Astma och allergisk rinit förekommer ofta samtidigt och allergisk rinit är en känd riskfaktor för astmautveckling. Eftersom patologiska mekanismer bakom dessa tillstånd i luftvägarna till stor del är överlappande, har man föreslagit att behandling av rinitsymtom med nasala steroider kan förbättra astma.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma och samtidiga rinitsymtom ger behandling med nasala steroider

 • ingen signifikant effekt på astmasymtom (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen signifikant effekt på lungfunktionsmåtten FEV1 eller PEF (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av nasala steroider på bronkiell hyperreaktivitet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Nasala steroider kan ge lokala biverkningar såsom näsblödningar.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av nasala steroider för astmamått har studerats i 14 randomiserade kontrollerade studier vilka är sammanställda i 1 systematisk översikt [1]. Översikten, som inkluderade 477 patienter, visade ingen signifikant effekt av nasala steroider på FEV1 eller PEF och begränsad effekt på astmasymtom samt bronkiell reaktivitet. Ytterligare 1 systematisk översikt har granskats och inkluderats i det vetenskapliga underlaget [2].

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Taramarcaz, P, Gibson, PG. Intranasal corticosteroids for asthma control in people with coexisting asthma and rhinitis. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (4):CD003570.
 2. Lohia, S, Schlosser, RJ, Soler, ZM. Impact of intranasal corticosteroids on asthma outcomes in allergic rhinitis: a meta-analysis. Allergy. 2013; 68(5):569-79.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma