Astma, reflux

 • Tillstånd: Astma, reflux
 • Åtgärd: Refluxbehandling för astmakontroll

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har ingen effekt på astmasymtom och livskvalitet.

Kommentar: Refluxbehandling ska alltid övervägas separat.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Sjukdomar i luftvägarna, såsom astma, kan öka risken för uppstötningar från magsäcken till matstrupe och svalg, så kallad reflux. Reflux kan behandlas med protonpumpshämmare, en grupp läkemedel som verkar genom att minska produktionen av magsyra. Här undersöks effekten av refluxbehandling för att uppnå astmakontroll hos personer med astma med reflux.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma med reflux ger refluxbehandling med protonpumpshämmare jämfört med placebo

 • ingen ökning av astmaspecifik livskvalitet hos barn och vuxna (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen förbättring vad gäller astmasymtom hos barn och vuxna (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen förbättring vad gäller lungfunktion hos barn (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en förbättrad lungfunktion med en genomsnittlig ökning på 9 l/min vid morgon-PEF-mätning hos vuxna (konfidensintervall 2–15), skillnaden är inte av klinisk betydelse (måttligt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Den randomiserade kontrollerade studien på barn visade på ökad förekomst av övre luftvägsinfektioner vid behandling med protonpumpshämmare. Motsvarande sågs inte i den systematiska översikten av vuxenstudier.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av refluxbehandling med protonpumpshämmare har utvärderats i 12 randomiserade kontrollerade studier. I 11 av studierna ingår enbart vuxna som är sammanställda i 1 systematisk översikt [1]. Den enskilda studien är utförd i en pediatrisk population på 6–17 år [2].

Slutsatserna baseras på 306 personer för effekten på livskvalitet hos barn, 1 828 personer för effekten på livskvalitet hos vuxna, 306 personer för effekten på symtom hos barn, 255 personer för effekten på symtom hos vuxna, 306 personer för effekten på lungfunktion hos barn och 2 127 personer för effekten på lungfunktion hos vuxna.

Interventionsgrupperna har fått behandling med protonpumpshämmare och jämförts med kontrollgrupper som fått placebo.

Saknas någon information i studierna?

Information om effekten av andra refluxbehandlingar än protonpumpshämmare saknas över lag. Även data på behandling av barn med astma och reflux saknas.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar, eftersom vi har sökt efter hälsoekonomiskt underlag men inte funnit något relevant material.

Referenser

 1. Chan, WW, Chiou, E, Obstein, KL, Tignor, AS, Whitlock, TL. The efficacy of proton pump inhibitors for the treatment of asthma in adults: a meta-analysis. Arch Intern Med. 2011; 171(7):620-9.
 2. Holbrook, JT, Wise, RA, Gold, BD, Blake, K, Brown, ED, Castro, M, et al. Lansoprazole for children with poorly controlled asthma: a randomized controlled trial. JAMA. 2012; 307(4):373-81.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma