Astma, okontrollerad, barn 6 månader–5 år

 • Tillstånd: Astma, okontrollerad, barn 6 månader–5 år
 • Åtgärd: Inhalationssteroid

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har positiv effekt på exacerbationer vid ett tillstånd med stor svårighetsgrad. Kostnaden per effekt är låg.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Det är viktigt att tidigt identifiera barn med återkommande astmasymtom och besvär eftersom astmabehandling ska prövas. Inhalationssteroider är förstahandsbehandling, och utebliven behandling medför stort lidande för barnen och upprepade besök i akutvården.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos förskolebarn med okontrollerad astma ger behandling med inhalationssteroid jämfört med placebo

 • en minskad risk för exacerbationer (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en minskad risk för sjukfrånvaro på grund av exacerbationer (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en förbättring av symtom (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en minskad användning av luftrörsvidgande läkemedel (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en förbättring av lungfunktionen (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Möjliga biverkningar diskuteras inte i den aktuella översikten. Från den så kallade CAMP-studien vet vi dock att underhållsbehandling med inhalationssteroider kan ge en tillfällig påverkan på längdtillväxten under första behandlingsåret. Det rör sig om en kortare slutlängd (vuxenlängd) på ungefär 1 cm [1].

Vilka studier ingår i granskningen?

Litteratursökningen identifierade inga studier som strikt utvärderade effekten av inhalationssteroider hos förskolebarn med dagliga astmasymtom. Underlaget utgörs av 1 systematisk översikt som analyserat effekten av daglig behandling med inhalationssteroider hos förskolebarn och spädbarn med astma alternativt ”recurrent wheezing” [2]. Detta har lett till avdrag avseende överförbarhet. Det fanns dock ingen skillnad i effekt beroende på ålder och effekten var bäst i gruppen med diagnos astma. Det finns därför ingen egentlig anledning att tro effekten skulle vara mindre hos barn med astma med dagliga symtom.

Slutsatserna baseras på 2 805 personer för exacerbationer, 2 976 personer för bortfall pga exacerbationer, 2 288 personer för effekt på symtom, 1 309 personer för användning av luftrörsvidgande och 2 008 personer för lungfunktion. Interventionsgrupperna behandlades med inhalationssteroider i mellan 4–36 veckor och kontrollgrupperna med placebo.

En uppdaterad litteratursökning har gjorts 2015-03-11. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade. Den nya litteraturen är tillagd i referenslistan [3].

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Behandling med inhalationssteroider är dominant alternativt innebär en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med placebo (skattning).

Referenser

 1. Kelly, HW, Sternberg, AL, Lescher, R, Fuhlbrigge, AL, Williams, P, Zeiger, RS, et al. Effect of inhaled glucocorticoids in childhood on adult height. N Engl J Med. 2012; 367(10):904-12.
 2. Castro-Rodriguez, JA, Rodrigo, GJ. Efficacy of inhaled corticosteroids in infants and preschoolers with recurrent wheezing and asthma: a systematic review with meta-analysis. Pediatrics. 2009; 123(3):e519-25.
 3. Rodrigo, GJ. Daily versus intermittent inhaled corticosteroid treatment for mild persistent asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2014; 14(3):186-91.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma