Astma, misstanke om påverkande omgivningsfaktorer

 • Tillstånd: Astma, misstanke om påverkande omgivningsfaktorer
 • Åtgärd: Exponeringsanamnes avseende inomhusmiljö, mögel och fukt

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden har en god förmåga att fånga upp astmautlösande faktorer och är enkel att utföra.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Exponeringsanamnes med avseende på mögel och fukt i inomhusmiljön hos astmapatienter vid misstanke om påverkande omgivningsfaktorer.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Fukt och mögel i inomhusmiljön

 • ökar risken för nyinsjuknande i astma hos vuxna och barn (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ökar risken för astma och astmasymtom hos vuxna och barn (begränsat vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

En inledande litteratursökning identifierade inga studier som utvärderade nyttan av att med exponeringsanamnes fånga upp boendemiljön hos personer med luftvägssymtom. Underlaget baseras på 4 systematiska översikter och 2 observationsstudier vars syfte var att titta på sambandet mellan fukt och mögel i boendemiljö och astma eller astmasymtom [1-6].

Saknas någon information i studierna?

Det finns vissa brister i beskrivningen av vilka patienter som är tillgängliga för inkludering.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Världshälsoorganisationen (WHO). WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould. 2009. p. 1-248.
 2. Bornehag, CG, Sundell, J, Bonini, S, Custovic, A, Malmberg, P, Skerfving, S, et al. Dampness in buildings as a risk factor for health effects, EUROEXPO: a multidisciplinary review of the literature (1998-2000) on dampness and mite exposure in buildings and health effects. Indoor Air. 2004; 14(4):243-57.
 3. Fisk, WJ, Lei-Gomez, Q, Mendell, MJ. Meta-analyses of the associations of respiratory health effects with dampness and mold in homes. Indoor Air. 2007; 17(4):284-96.
 4. Hagerhed-Engman, L, Sigsgaard, T, Samuelson, I, Sundell, J, Janson, S, Bornehag, CG. Low home ventilation rate in combination with moldy odor from the building structure increase the risk for allergic symptoms in children. Indoor Air. 2009; 19(3):184-92.
 5. Norback, D, Zock, JP, Plana, E, Heinrich, J, Svanes, C, Sunyer, J, et al. Mould and dampness in dwelling places, and onset of asthma: the population-based cohort ECRHS. Occup Environ Med. 2013; 70(5):325-31.
 6. Torén, K, Albin, M, Järvholm, B. Systematiska kunskapsöversikter; 1. Betydelsen av fukt och mögel i inomhusmiljö för astma hos vuxna. Arbete och Hälsa: Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet; 2010.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Diagnostik och utredning