Astma, kontrollerad, med underhållsbehandling, barn > 6 månader

 • Tillstånd: Astma, kontrollerad, med underhållsbehandling, barn > 6 månader
 • Åtgärd: Återbesök en till två gånger per år med bedömning av symtom och fysisk aktivitet samt spirometri

Innehåll


Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till möjlighet att följa sjukdomsutveckling och en fortsatt korrekt behandling vid ett tillstånd med måttlig svårighetsgrad.

Kommentarer: Undersökning med spirometri kan genomföras från 6 års ålder. Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

För att följa sjukdomsutvecklingen vid astma hos barn är uppföljning genom återbesök centralt. Syftet med granskningen är att undersöka hur ofta återbesök bör genomföras och vad de ska innehålla.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid kontrollerad astma med underhållsbehandling hos barn och ungdomar ger återbesök en till två gånger per år patienten möjlighet till en optimal behandling för sin sjukdom som leder till en fortsatt god astmakontroll (konsensus).

Återbesöket bör innehålla följande:

anamnes avseende

 • passiv rökning
 • försämringsskov
 • skolfrånvaro
 • symtom mätt med validerat instrument
 • frågor om deltagande i skolidrott och fritidsaktiviteter
 • uppföljning av skriftlig behandlingsplan

Undersökningar

 • spirometri (≥ 6 år)
 • längd/vikt (BMI)
 • inhalationsteknik.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Den inledande litteratursökningen identifierade inga systematiska översikter eller randomiserade kontrollerade studier som kunde användas som underlag till evidensgraderade slutsatser avseende återbesök och dess innehåll hos barn som är över 6 månader. Då det bedömdes som mycket angeläget att få fram rekommendationer om återbesökens frekvens och innehåll tog projektledningen beslut om att genomföra en konsensusprocess för att få fram rekommendationer baserade på beprövad erfarenhet.

För att få fram ett underlag för en konsensuspanel genomfördes en litteratursökning med syftet att fånga upp nationella och internationella riktlinjer inom området. Sökningen identifierade 1 internationell och 3 nationella riktlinjer [1-4], samtliga är baserade på konsensus. 3 riktlinjer rekommenderade flera återbesök per år med syftet att monitorera astmakontroll. 2 riktlinjer rekommenderade spirometri vid utvärdering av lungfunktion.

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Vid kontrollerad astma med underhållsbehandling hos barn och ungdomar ger återbesök en till två gånger per år patienten möjlighet till en optimal behandling för sin sjukdom som leder till en fortsatt god astmakontroll”. Konsensus uppnåddes.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for the Diagnosis and Management of Asthma in Children 5 Years and Younger. 2012.
 2. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2012.
 3. (BTS), BTS. British Guideline on the management of asthma. 2012.
 4. National Heart, L, and Blood Institute (NHLBI),. Expert Panel Report 3 (EPR3): Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma.; 2007.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Uppföljning och symtombedömning vid astma