Astma, kontrollerad, med underhållsbehandling, vuxna

 • Tillstånd: Astma, kontrollerad, med underhållsbehandling, vuxna
 • Åtgärd: Återbesök en gång per år med bedömning av symtom och fysisk aktivitet

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till möjlighet att följa sjukdomsutveckling samt utvärdera behandlingseffekt vid ett tillstånd med liten svårighetsgrad.

Kommentar: Det vetenskapliga underlaget för åtgärden är otillräckligt, men åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet enligt ett systematiskt konsensusförfarande.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

För att följa sjukdomsutvecklingen vid astma är uppföljning genom återbesök centralt. Syftet med granskningen är att undersöka hur ofta återbesök bör genomföras och vad de ska innehålla.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en liten svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid kontrollerad astma med underhållsbehandling ger återbesök en gång per år patienten möjlighet till en optimal behandling för sin sjukdom som leder till en fortsatt god astmakontroll (konsensus).

Återbesöket bör innehålla följande:

anamnes avseende

 • rökstatus
 • försämringsskov
 • symtom mätt med validerat instrument
 • patientspecifik fysisk aktivitet (frågor om patientens träning och vardagsmotion)
 • uppföljning av skriftlig behandlingsplan

undersökningar

 • längd/vikt (BMI)
 • inhalationsteknik.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Den inledande litteratursökningen identifierade inga systematiska översikter eller randomiserade kontrollerade studier som kunde användas som underlag till evidensgraderade slutsatser avseende återbesök hos personer med astma. Eftersom det bedömdes som mycket angeläget att få fram rekommendationer om frekvensen av återbesök och vad återbesöken ska innehålla tog projektledningen beslut om att genomföra en konsensusprocess för att få fram rekommendationer baserade på beprövad erfarenhet.

För att få fram ett underlag inför konsensusprocessen genomfördes en litteratursökning med syftet att fånga upp nationella och internationella riktlinjer inom området. Sökningen identifierade 9 riktlinjer som inkluderades i underlaget [1-9].

Sammanfattningsvis bygger samtliga riktlinjer på konsensus och det saknas studier inom området. Genomgående rekommenderas uppföljning, men i ett flertal riktlinjer preciseras varken frekvens av uppföljning eller frekvens av uppföljning i relation till svårighetsgrad av sjukdom. Av de internationella riktlinjerna innehåller GINA och NHLBI de mest väldefinierade rekommendationerna och preciserar uppföljning i relation till svårighetsgrad. I Sverige är det Läkemedelsverkets dokument från 2007 som tar upp rekommendationer angående uppföljningsfrekvens i relation till svårighetsgrad av sjukdom.

En konsensuspanel fick ta ställning till påståendet ”Vid kontrollerad astma med underhållsbehandling ger återbesök en gång per år patienten möjlighet till en optimal behandling för sin sjukdom som leder till en fortsatt god astmakontroll”. Konsensus uppnåddes.

Hälsoekonomisk bedömning

Socialstyrelsen har inte gjort någon hälsoekonomisk bedömning för detta tillstånds- och åtgärdspar.

Referenser

 1. (BTS), BTS. British Guideline on the management of asthma. 2012.
 2. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention. 2012.
 3. Lemiere, C, Bai, T, Balter, M, Bayliff, C, Becker, A, Boulet, LP, et al. Adult Asthma Consensus Guidelines update 2003. Can Respir J. 2004; 11 Suppl A:9A-18A.
 4. Läkemedelsverket. Farmakologisk behandling vid astma 2007:
 5. National Asthma Council. Asthma Management Handbook. Australia Assessment of asthma in adults and adolescents. 2006.
 6. National Heart, L, and Blood Institute (NHLBI),. Expert Panel Report 3 (EPR3): Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma.; 2007.
 7. Reddel, HK, Taylor, DR, Bateman, ED, Boulet, LP, Boushey, HA, Busse, WW, et al. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: asthma control and exacerbations: standardizing endpoints for clinical asthma trials and clinical practice. Am J Respir Crit Care Med. 2009; 180(1):59-99.
 8. Schatz, M, Rachelefsky, G, Krishnan, JA. Follow-up after acute asthma episodes: what improves future outcomes? Proc Am Thorac Soc. 2009; 6(4):386-93.
 9. Lougheed, MD, Lemiere, C, Dell, SD, Ducharme, FM, Fitzgerald, JM, Leigh, R, et al. Canadian Thoracic Society Asthma Management Continuum--2010 Consensus Summary for children six years of age and over, and adults. Can Respir J. 2010; 17(1):15-24.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Uppföljning och symtombedömning vid astma