Astma, inhalationssteroid, otillräcklig effekt, barn 6 månader–5 år

 • Tillstånd: Astma, inhalationssteroid, otillräcklig effekt, barn 6 månader–5 år
 • Åtgärd: Tillägg av leukotrienhämmare

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till färre dagar med astmaförsämring men har ingen effekt på sjukfrånvaro vid ett tillstånd med mycket stor svårighetsgrad. Kostnaden per effekt är låg.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Tilläggsbehandling med leukotrienhämmare hos förskolebarn med astma som har dagliga symtom trots behandling med inhalationssteroider.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har mycket en mycket stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Hos förskolebarn med okontrollerad astma trots behandling med inhalationssteroider ger tilläggsbehandling med leukotrienhämmare

 • en minskad andel dagar med försämrad astma och ett minskat antal oplanerade läkarbesök på grund av försämring jämfört med ordinarie behandling (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på lungfunktion eller symtom jämfört med behandling med enbart inhalationssteroid (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen effekt på sjukfrånvaro jämfört med behandling med enbart inhalationssteroid (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma effekten av tilläggsbehandling med leukotrienhämmare på exacerbationer och användning av luftrörsvidgande läkemedel.

Minskningen av andel dagar med försämring av astma är kliniskt relevant men med begränsad överförbarhet eftersom effekten sågs i åldersgruppen 2–14 år som helhet, men enbart hos pojkar i åldersgruppen 2–5 år.

Slutsatserna i den systematiska översikten bygger på få studier och författarna till metaanalysen drar slutsatsen att det finns otillräckligt med data för att klarlägga om tillägg av leukotrienhämmare till inhalationssteroid förbättrar utfallet.

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Möjliga biverkningar diskuteras inte i de aktuella referenserna. Från andra studier vet vi att montelukast (den leukotrienhämmare som används i Sverige) har gynnsam biverkningsprofil men kan ge biverkningar i form av magbesvär. Också psykiska biverkningar och sömnbesvär förekommer.

Vilka studier ingår i granskningen?

Vid den inledande litteratursökningen identifierades inga studier som utvärderade effekten av tilläggsbehandling med leukotrienhämmare hos förskolebarn som har dagliga astmasymtom trots behandling med inhalationssteroider. Slutsatserna i underlaget baseras dels på 1 randomiserad kontrollerad studie där effekten av leukotrienhämmare som tillägg till inhalationssteroider har studerats [1], dels på 1 systematisk översikt av studier i åldersgruppen 5–18 år [2].

Slutsatserna för effektmåtten andel dagar med försämring av astma och antal oplanerade läkarbesök på grund av försämring av astma, baseras på totalt 194 barn i åldern 2–14 år. Slutsatserna för effektmåttet andel dagar med försämring av astma i gruppen 2–5 år baseras på 42 barn [1].

Slutsatserna för tillägg av montelukast till inhalationssteroid i åldersgruppen 5–18 år vad gäller astmaexacerbationer baseras på 610 barn, FEV1 på 188 barn, symtomscore 63 barn, användning av luftrörsvidgande läkemedel 493 barn och bortfall av olika anledningar 651 barn [2].

En uppdaterad litteratursökning har gjorts 2015-03-11. Socialstyrelsens bedömning är dock att slutsatserna är oförändrade. Den nya litteraturen är tillagd i referenslistan [3-5].

Saknas någon information i studierna?

Det saknas studier som omfattar åldersgruppen förskolebarn vilken är den population som skulle studeras.

Hälsoekonomisk bedömning

Tillägg av leukotrienhämmare är dominant alternativt innebär en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med enbart inhalationssteroid (skattning).

Referenser

 1. Johnston, NW, Mandhane, PJ, Dai, J, Duncan, JM, Greene, JM, Lambert, K, et al. Attenuation of the September epidemic of asthma exacerbations in children: a randomized, controlled trial of montelukast added to usual therapy. Pediatrics. 2007; 120(3):e702-12.
 2. Castro-Rodriguez, JA, Rodrigo, GJ. The role of inhaled corticosteroids and montelukast in children with mild-moderate asthma: results of a systematic review with meta-analysis. Arch Dis Child. 2010; 95(5):365-70.
 3. Chauhan, BF, Ben Salah, R, Ducharme, FM. Addition of anti-leukotriene agents to inhaled corticosteroids in children with persistent asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 10:CD009585.
 4. Chauhan, BF, Ducharme, FM. Addition to inhaled corticosteroids of long-acting beta2-agonists versus anti-leukotrienes for chronic asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 1:CD003137.
 5. Chong, JK, Chauhan, BF. Addition of antileukotriene agents to inhaled corticosteroids in children with persistent asthma. Paediatr Child Health. 2014; 19(9):473-4.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma