Astma, inhalationssteroid, otillräcklig effekt, barn ≥ 6 år

 • Tillstånd: Astma, inhalationssteroid, otillräcklig effekt, barn ≥ 6 år
 • Åtgärd: Tillägg av leukotrienhämmare

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden leder till minskad vid-behovsmedicinering.

Kommentar: Brist på behandlingsalternativ hos barn på grund av restriktivitet avseende ökade kortisoninhalationer.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Patienter med astma behandlas enligt ett behandlingsschema. Vid regelbundna besvär så är förstahandsbehandlingen regelbunden behandling med inhalationssteroider. När det inte räcker så är tillägg av behandling med peroral leukotrienhämmare ett alternativ.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma hos barn som behandlas med inhalationssteroid med otillräcklig effekt ger tilläggsbehandling med leukotrienhämmare jämfört med enbart inhalationssteroidbehandling

 • ingen ökning av astmaspecifik livskvalitet (måttlig starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen minskad risk för exacerbationer som kräver systemisk steroidbehandling (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen symtomlindring (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en minskad användning av vid-behovsbehandling med beta-2-stimulerare med 0,15 färre puffar per dag (konfidensintervall -0,24–(-0,05)) (starkt vetenskapligt underlag)
 • en förbättrad lungfunktion med en genomsnittlig förändring på 9,7 L/min vid morgon-PEF-mätning (konfidensintervall 1,3–18,1), skillnaden är inte av klinisk betydelse (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av tilläggsbehandling med leukotrienhämmare hos barn med astma som redan står på regelbunden behandling med enbart inhalationssteroid har utvärderats i 13 randomiserade kontrollerade studier (RCT). Studierna är sammanställda i 2 systematiska översikter [1, 2]. Av 13 RCT är 4 utförda i en pediatrisk population (6–18 år) medan övriga RCT består av en blandpopulation av barn och vuxna.

Slutsatserna baseras på 921 personer för effekt på livskvalitet hos vuxna och barn, 988 personer för effekt på exacerbationer hos vuxna och barn, 541 personer för effekt på exacerbationer hos enbart barn, 1 018 personer för effekt på symtom hos vuxna och barn, 1 699 personer för användning av behovsmedicinering hos vuxna och barn, 1 681 personer för effekt på lungfunktion hos vuxna och barn och 218 personer för effekt på lungfunktion hos barn. Interventionsgrupperna har fått tillägg av peroral leukotrienhämmare medan kontrollgrupperna har fortsatt med enbart inhalationssteroider.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Samstämmig evidens saknas. Merparten av publicerade studier visar att långverkande beta-2-stimulerare dominerar leukotrienhämmare alternativt innebär en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (viss evidens).

Referenser

 1. Ducharme, F, Schwartz, Z, Hicks, G, Kakuma, R. Addition of anti-leukotriene agents to inhaled corticosteroids for chronic asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2004; (2):CD003133.
 2. Chauhan, BF, Ducharme, FM. Addition of anti-leukotriene agents to inhaled corticosteroids for adults and adolescents with persistent asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews: John Wiley & Sons, Ltd; 2013.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma