Astma, inhalationssteroid, otillräcklig effekt, vuxna

 • Tillstånd: Astma, inhalationssteroid, otillräcklig effekt, vuxna
 • Åtgärd: Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Åtgärden leder till ökad astmakontroll och kostnaden per effekt är låg till måttlig vid ett tillstånd med stor svårighetsgrad.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Tillägg av långverkande beta-2-stimulerande hos barn och vuxna med astma som behandlas med inhalationssteroid med otillräcklig effekt.

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma hos vuxna som behandlas med inhalationssteroid med otillräcklig effekt ger tilläggsbehandling med långverkande beta-2-stimulerare jämfört med behandling med enbart inhalationssteroid

 • en viss ökning av astmaspecifik livskvalitet med en genomsnittlig förändring i AQLQ med 0,26 poäng (konfidensintervall 0,04–0,47), ej kliniskt relevant skillnad (måttlig starkt vetenskapligt underlag)
 • en minskad risk för exacerbationer som kräver systemisk steroidbehandling, risk ratio 0,77 (konfidensintervall 0,68–0,87) (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen minskad risk för sjukhusinläggningar på grund av astma (måttligt vetenskapligt underlag)
 • en symtomförbättring, en genomsnittlig förändring i andelen symtomfria dagar med 12 procentenheter (konfidensintervall 8–16) (starkt vetenskapligt underlag)
 • en förbättrad lungfunktion, genomsnittlig förändring i FEV1 111 ml (konfidensintervall 90–130) (starkt vetenskapligt underlag)
 • ingen ökad risk för allvarliga biverkningar (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Vid otillräcklig effekt av inhalationssteroid ger tilläggsbehandling med långverkande beta-2-stimulerare jämfört med inhalationsstereoid i kombination med leukotrienhämmare

 • en minskad risk för exacerbationer, risk ratio 0,83 (konfidensintervall 0,71–0,97) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en symtomförbättring, en genomsnittlig förändring i andelen symtomfria dagar med 9 procentenheter (konfidensintervall 5–13) (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Åtgärden innebär inga kända biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av tilläggsbehandling med långverkande beta-2-stimulerare hos personer med astma som redan står på regelbunden behandling med enbart inhalationssteroid har utvärderats i 2 systematiska översikter [1, 2].

Slutsatserna baseras på 1 354 personer för livskvalitet hos vuxna och barn, 6 808 personer för exacerbationer, 7 297 personer för sjuhusinläggningar, 4 186 personer för effekt på symtom, 9 784 personer för effekt på lungfunktion, 13 447 personer för allvarliga biverkningar hos både barn och vuxna.

I en systematisk översikt studeras effekten av tilläggsbehandling med långverkande beta-2-stimulerare till inhalationssteroid hos vuxna med astma som inte svarat på regelbunden behandling med inhalationssteroid i kombination med leukotrienhämmare [3]. Slutsatserna baseras på 5 571 personer för effekt på exacerbationer och 2 612 personer för effekt på symtom.

Interventionsgrupperna har fått tillägg av långverkande beta-2-stimulerare till inhalationssteroid och jämförts med enbart inhalationssteroid alternativt inhalationssteroid i kombination med leukotrienhämmare.

Saknas någon information i studierna?

Ingen relevant information saknas i studierna.

Hälsoekonomisk bedömning

Tillägg av långverkande beta-2-stimulerare medför en låg till måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med enbart inhalationssteroid (god evidens).

Referenser

 1. Cates Christopher, J, Jaeschke, R, Schmidt, S, Ferrer, M. Regular treatment with salmeterol and inhaled steroids for chronic asthma: serious adverse events. Cochrane Database of Systematic Reviews: John Wiley & Sons, Ltd; 2013.
 2. Ducharme, FM, Ni Chroinin, M, Greenstone, I, Lasserson, TJ. Addition of long-acting beta2-agonists to inhaled corticosteroids versus same dose inhaled corticosteroids for chronic asthma in adults and children. Cochrane Database Syst Rev. 2010; (5):CD005535.
 3. Ducharme, FM, Lasserson, TJ, Cates, CJ. Addition to inhaled corticosteroids of long-acting beta2-agonists versus anti-leukotrienes for chronic asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2011; (5):CD003137.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma