Astma, inhalationssteroid, långverkande beta-2-stimulerare, otillräcklig effekt, vuxna

 • Tillstånd: Astma, inhalationssteroid, långverkande beta-2-stimulerare, otillräcklig effekt, vuxna
 • Åtgärd: Tillägg av långverkande antikolinergika

Rekommendation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Icke-göra
 • FoU
 • Vad betyder siffrorna?

 

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad och åtgärden minskar risk för exacerbationer men har ingen påverkan på astmakontroll. Kostnaden per effekt är låg till måttlig.

Kommentar: Vid samma tillstånd rekommenderas tilläggsbehandling med leukotrienhämmare.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Astma är en sjukdom där luftrören är inflammerade och lättirriterade. När luftrören irriteras drar den glatta muskulaturen runt luftrören ihop sig vilket leder till trånga luftrör och andnöd. Andnöden kommer ofta attackvis och däremellan är lungfunktionen helt normal. Astma kan delas in i icke-allergisk och allergisk men blandformer är vanliga. Kombinationsbehandling med inflammationshämmande inhalationssteroid och långverkande luftrörsvidgande medicin ger oftast god astmakontroll även hos patienter med svår astma. Ibland är dock astman trots denna behandling inte under kontroll och man kan då prova att lägga till en annan typ av långverkande luftrörsvidgande medicin (långverkande antikolinergika).

Hur allvarligt är tillståndet?

Tillståndet har en stor svårighetsgrad.

Vilken effekt har åtgärden?

Vid astma med otillräcklig effekt av kombinationsbehandling (inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare) ger tilläggsbehandling med långverkande antikolinergika jämfört med enbart kombinationsbehandling

 • en förlängd tid till första exacerbation, HR 0,79 (konfidensintervall 0,62–1,00) (måttligt starkt vetenskapligt underlag)
 • en minskad risk för exacerbationer (begränsat vetenskapligt underlag)
 • ingen påverkan av patientens upplevelse av astmakontroll (begränsat vetenskapligt underlag)
 • en förbättrad lungfunktion (måttligt starkt vetenskapligt underlag).

Resultatet är kliniskt relevant eftersom det tyder på att tilläggsbehandling med ett långverkande antikolinergikum förbättrar lungfunktionen och minskar risken för astmaexacerbation hos vissa astmapatienter som redan står på inhalationssteroid och långverkande luftrörsvidgande medicin (beta-2-stimulerare).

Har åtgärden några biverkningar eller oönskade effekter?

Det saknas vetenskapligt underlag om biverkningar eller oönskade effekter.

Vilka studier ingår i granskningen?

Effekten av tilläggsbehandling med långverkande antikolinergikum i kombination med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare har utvärderats i 3 randomiserade kontrollerade studier med enbart vuxna patienter [1-3].

Slutsatserna baseras på 952 personer för effekt på exacerbationer, 1 059 personer för lungfunktion och 921 personer för effekt på astmakontroll. Interventionsgrupperna behandlades med inhalationssteroid i kombination med långverkande beta-2-stimulerare med tillägg av långverkande antikolinergika medan kontrollgrupperna fick kombinationsbehandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare.

Saknas någon information i studierna?

I en av studierna saknas information om åldersspannet hos patienterna, endast medelålder och standardavvikelse anges.

Hälsoekonomisk bedömning

Vid otillräcklig effekt av kombinationsbehandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare innebär tillägg av långverkande antikolinergika en låg till måttlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår jämfört med enbart kombinationsbehandling (skattning).

Referenser

 1. Kerstjens, HA, Disse, B, Schroder-Babo, W, Bantje, TA, Gahlemann, M, Sigmund, R, et al. Tiotropium improves lung function in patients with severe uncontrolled asthma: a randomized controlled trial. J Allergy Clin Immunol. 2011; 128(2):308-14.
 2. Kerstjens, HA, Engel, M, Dahl, R, Paggiaro, P, Beck, E, Vandewalker, M, et al. Tiotropium in asthma poorly controlled with standard combination therapy. N Engl J Med. 2012; 367(13):1198-207.
 3. Park, HW, Yang, MS, Park, CS, Kim, TB, Moon, HB, Min, KU, et al. Additive role of tiotropium in severe asthmatics and Arg16Gly in ADRB2 as a potential marker to predict response. Allergy. 2009; 64(5):778-83.

Fullständigt kunskapsunderlag

Fullständigt kunskapsunderlag – Läkemedelsbehandling vid astma